Mobile menu

дисциплінарний кодекс школи (1)

Дисциплінарний кодекс.

Четвер, 12 квітня 2018 00:00 Written by

Затверджено

на засіданні педагогічної ради

школи №104 імені О.Ольжича

(протокол від 04.11.2016 року № 8)

ДИСЦИПЛІНАРНИЙ КОДЕКС ШКОЛИ №104

ІМЕНІ О.ОЛЬЖИЧА

Дисциплінарний кодекс школи складений

на основних засадах Кодексу України

про адміністративні правопорушення

РОЗДІЛ   І.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Завдання Дисциплінарного кодексу школи

         Завданнями Дисциплінарного кодексу школи є запобігання правопорушенням, демонстрації асоціальної поведінки з боку учнів, превентивне виховання школярів щодо неухильного дотримання законодавства України та нормативно-правових документів школи №104 імені О.Ольжича, поваги до прав, честі і гідності всіх учасників навчально-виховного процесу, до правил співжиття, сумлінного виконання учнями своїх обов’язків, відповідальності перед батьківською громадськістю, педагогічним і учнівським колективом.

Стаття 2. Нормативно-правове забезпечення Дисциплінарного кодексу школи

         Питання щодо дисциплінарної відповідальності учнів за правопорушення, дії та вчинки у випадку недотримання правил поведінки, загальноприйнятного порядоку (далі проступок) регулюються Статутом школи №104 імені О.Ольжича, Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи №104 імені О.Ольжича, Правилами для учнів школи №104 імені О.Ольжича, Положенням про Раду учнівського самоврядування школи №104 імені О.Ольжича.

Стаття 3. Повноваження Ради учнівського самоврядування щодо прийняття рішень дисциплінарного стягнення

         Рада учнівського самоврядування приймає рішення щодо накладання дисциплінарного стягнення учневі школи, керуючись поданням Ради профілактики школи №104 імені О.Ольжича або адміністрації школи, а також здійснює контроль за виконанням рішення учнями, до яких застосовано дисциплінарне стягнення.

         У випадку своєчасного та якісного виконання учнем рішення Ради  учнівського самоврядування дисциплінарне стягнення до особи, яка скоїла правопорушення (проступок), анулюється.

         По відношенню до учнів, які виконали або не виконали рішення засідання Ради  учнівського самоврядування про дисциплінарне стягнення, складається протокол, що є підставою взяття на внутрішкільний облік або зняття з внутрішкільного обліку учня.

Стаття  4.  Запобігання дисциплінарним правопорушенням і проступкам

         Рада учнівського самоврядування та Рада профілактики школи №104 імені О.Ольжича розробляють і здійснюють заходи, спрямовані на запобігання  дисциплінарним правопорушенням (проступкам), виявлення й усунення причин та умов, які  спонукають до їх учинення, виховання свідомої і дисциплінованої поведінки, дотримання законодавства України та нормативно-правових документів школи №104 імені О.Ольжича.

 

РОЗДІЛ  ІІ ДИСЦИПЛІНАРНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ (ПРОСТУПОК) І ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Стаття  5.  Поняття дисциплінарного правопорушення (проступку)

         Дисциплінарним правопорушенням (проступком)     визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи учасників навчально-виховного процесу, на встановлений внутрішкільний порядок управління, життєдіяльності, правил поведінки, перешкоджає якісному здобуттю знань учнів.

Стаття  6.   Вчинення дисциплінарного правопорушення (проступку) умисно

         Дисциплінарне правопорушення (проступок) визнається вчиненим умисно, коли особа, яка його вчинила,  усвідомлювала протиправний характер своєї дії чи бездіяльності, передбачала її шкідливі наслідки і бажала їх, або свідомо допускала настання цих наслідків.

Стаття  7.   Вчинення дисциплінарного правопорушення (проступку) з необережності

         Дисциплінарне правопорушення (проступок) визнається вчиненим з необережності, коли особа, яка його вчинила, передбачала можливість настання шкідливих наслідків своєї дії чи бездіяльності, але легковажно розраховувала на їх відвернення або не передбачала можливості настання таких наслідків, хоча повинна була і могла їх передбачити.

Стаття  8.   Вік, після досягнення якого настає дисциплінарна відповідальність

         Дисциплінарній відповідальності підлягають учні школи №104 імені О.Ольжича.

Стаття  9.   Неосудність

         Не підлягає дисциплінарній відповідальності особа, яка під час вчинення протиправної дії (проступку) чи бездіяльності була в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії або керувати ними внаслідок тимчасового розладу душевної діяльності чи іншого хворобливого стану.

 

РОЗДІЛ ІІІ.  ДИСЦИПЛІНАРНЕ СТЯГНЕННЯ

Стаття  10.    Мета дисциплінарного стягнення

         Дисциплінарне стягнення є мірою відповідальності і застосовується з метою превентивного виховання учнів, які вчинили дисциплінарне правопорушення (проступок), в дусі додержання законів України та нормативно-правових документів школи №104 імені О.Ольжича, поваги до співжиття, а також запобігання вчиненню нових правопорушень (проступків) як самим правопорушником, так і іншими особами.

Стаття   11.  Види  дисциплінарних стягнень

 • попередження;
 • догана або сувора догана із занесенням у особову справу учня;
 • відтворення друкованого тексту з навчальної програми у письмовому вигляді;
 • проведення фрагменту тематичної виховної години з учнями молодшої вікової групи;
 • організація персональної тематичної виставки;
 • відкрита тематична атестація з окремих предметів навчального плану;
 • стислий переказ художнього твору за програмою з української або зарубіжної літератури;
 • зобов’язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого.

Стаття 12. Попередження

         Попередження, як захід дисциплінарного стягнення виноситься Радою учнівського самоврядування у письмовій формі й фіксується в журналі обліку дисциплінарних стягнень. Анулюванню не підлягає.

Стаття 13. Догана або сувора догана

         Догана або сувора догана, як захід дисциплінарного стягнення виноситься директором школи за поданням Ради учнівського самоврядування й оформлюється наказом по школі.

Стаття 14. Відтворення друкованого тексту з навчальної програми у письмовому вигляді

         Відтворення друкованого тексту у письмовому вигляді полягає у власноручному переписуванні тексту (обсягом 1-5 сторінок у друкованому вигляді) за матеріалом поточної або наступної теми з визначених Радою учнівського самоврядування предметів навчального плану.

Стаття 15.  Проведення фрагменту тематичної виховної години з учнями початкової школи

         Тема фрагменту виховної години залежить від характеру вчиненого дисциплінарного правопорушення (проступку) і проводиться у визначеному Радою учнівського самоврядування класі.

Стаття 16.    Організація персональної тематичної виставки

         Тема персональної виставки учня залежить від характеру вчиненого дисциплінарного правопорушення (проступку) і проводиться як загальношкільний захід.

Стаття 17. Відкрита тематична атестація з окремих предметів навчального плану

         Контроль навчальних досягнень учня, який здійснив дисциплінарне правопорушення (проступок), відбувається у формі відкритої (у присутності адміністрації школи, батьків учня, класного керівника) атестації.

         У залежності від характеру вчиненого дисциплінарного правопорушення (проступку) відкрита тематична атестація призначається  з 1 - 3 предметів навчального плану і може бути: поточна, наступна, попередня  або  екстернатом.

Стаття 18. Стислий переказ художнього твору за програмою з української або зарубіжної літератури

         Матеріалом для переказу є самостійно прочитаний художній твір (визначений учителем української або зарубіжної літератури), який вивчатиметься за програмою у наступній темі.

Стаття 19. Зобов’язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого

         Рішення щодо форми вибачення у потерпілого приймається Радою учнівського самоврядування і фіксується в журналі обліку дисциплінарних стягнень.

 

РОЗДІЛ ІV.  НАКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНАРНОГО СТЯГНЕННЯ

Стаття 20. Загальні правила накладання стягнення за дисциплінарне правопорушення (проступок)

         При накладанні стягнення враховується характер вчиненого правопорушення (проступку), особа порушника, ступінь його вини, обставини, що пом’якшують і обтяжують його відповідальність.

Стаття 21. Обставини, що пом’якшують відповідальність за дисциплінарне правопорушення (проступок)

         Обставинами, що пом’якшують відповідальність за дисциплінарне правопорушення (проступок), визнаються:

 • щире розкаяння винного;
 • відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення (проступку), добровільне, з боку батьків, відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди;
 • вчинення правопорушення (проступку) під впливом сильного душевного хвилювання або при збігу тяжких особистих чи сімейних обставин.

Стаття 22. Обставини, що обтяжують відповідальність за дисциплінарне правопорушення (проступок)

     Обставинами, що обтяжують відповідальність за дисциплінарне правопорушення (проступок), визнаються:

 • продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб припинити дії;
 • винесені раніше попередження, догана, сувора догана;
 • вчинення правопорушення (проступку) групою осіб;
 • вчинення правопорушення (проступку) в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин;
 • дії, що піддають небезпеці життя і здоров`я учасників навчально-виховного процесу.

Стаття 23. Обчислення строків дисциплінарного стягнення

     Строк дисциплінарного стягнення обчислюється позаурочними годинами.

Стаття 24. Строк, після закінчення якого особа вважається такою, що не була піддана дисциплінарному стягненню

     Якщо особа, піддана дисциплінарному стягненню протягом одного тижня якісно виконала накладене дисциплінарне стягнення, то ця особа вважається такою, що не була піддана дисциплінарному стягненню.