Mobile menu
 

Нормативна документація

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про освіту

Неділя, 31 липня 2016 00:00 Written by

                    З А К О Н    У К Р А Ї Н И

 

                            Про  освіту

 

 ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 34, ст.451 )

 

 ( Вводиться в дію Постановою ВР

   N 1144-XII ( 1144-12 ) від 04.06.91, ВВР, 1991, N 34, ст.452 )

 

  ( Із змінами, внесеними згідно з Декретами

    N 12-92 від 26.12.92, ВВР, 1993, N 10, ст. 76

    N 23-92 від 31.12.92, ВВР, 1993, N 11, ст. 93

                                    Законами

    N 3180-XII ( 3180-12 ) від 05.05.93, ВВР, 1993, N 26, ст.277

    N 69/94-ВР  від 30.06.94, ВВР, 1994, N 29, ст.258 

    N 183/94-ВР від 23.09.94, ВВР, 1994, N 41, ст.376

    N 200/94-ВР від 13.10.94, ВВР, 1994, N 45, ст.404

    N 498/95-ВР від 22.12.95, ВВР, 1996, N  3, ст. 11

    N  96/96-ВР від 22.03.96, ВВР, 1996, N 16, ст. 71 )

 

    ( В редакції Закону N 100/96-ВР від 23.03.96,

      ВВР, 1996, N 21, ст. 84 )

 

  ( Із змінами, внесеними згідно із Законами

    N 608/96-ВР від 17.12.96, ВВР, 1997, N  8, ст. 62

    N 178-XIV ( 178-14 ) від 14.10.98, ВВР, 1998, N 48, ст.294 )

 

( Додатково див. Закон

  N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 )

 

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

  N 2628-III ( 2628-14 ) від 11.07.2001, ВВР, 2001, N 49, ст.259

  N 2887-III ( 2887-14 ) від 13.12.2001, ВВР, 2002, N 11, ст. 80

  N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92

  N   380-IV (  380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86

  N  1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003, ВВР, 2004, N 8, ст.67

  N  1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250

  N  1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003, ВВР, 2004, N 15, ст.228

  N  1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004 )      

 

    ( У тексті Закону слова "заклади освіти" в усіх відмінках

      замінено  словами  "навчальні  заклади"  у відповідному

      відмінку згідно із Законом N 1158-IV (  1158-15  )  від

      11.09.2003 )

 

 

     Освіта -  основа  інтелектуального,  культурного,  духовного,

соціального, економічного розвитку суспільства і держави.

     Метою освіти є всебічний розвиток людини  як  особистості  та

найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів,  розумових  і

фізичних  здібностей,  виховання  високих    моральних    якостей,

формування громадян,  здатних  до  свідомого  суспільного  вибору,

збагачення на цій основі інтелектуального,  творчого,  культурного

потенціалу  народу,   підвищення    освітнього    рівня    народу,

забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.

     Освіта  в  Україні  грунтується   на    засадах    гуманізму,

демократії, національної свідомості, взаємоповаги  між  націями  і

народами.

 

                             Розділ I

 

                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

     Стаття 1. Законодавство України про освіту

 

     Законодавство України про  освіту  базується  на  Конституції

України ( 888-09 ) і  складається  з  цього  Закону,  інших  актів

законодавства України.

 

     Стаття 2. Завдання законодавства України про освіту

 

     Завданням законодавства  України  про  освіту  є  регулювання

суспільних відносин у  галузі  навчання,  виховання,  професійної,

наукової, загальнокультурної підготовки громадян України.

 

     Стаття 3. Право громадян України на освіту

 

     1. Громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх

державних  навчальних  закладах  незалежно  від    статі,    раси,

національності, соціального і майнового стану, роду  та  характеру

занять, світоглядних переконань, належності до  партій,  ставлення

до релігії, віросповідання, стану здоров'я,  місця  проживання  та

інших обставин. Це право забезпечується:

     розгалуженою   мережею  навчальних  закладів,  заснованих  на

державній  та  інших  формах власності, наукових установ, закладів

післядипломної освіти;

     відкритим характером навчальних закладів, створенням умов для

вибору  профілю  навчання  і  виховання  відповідно до здібностей,

інтересів громадянина;

     різними  формами  навчання  -  очною,  вечірньою,    заочною,

екстернатом, а також педагогічним патронажем.

 

     2. Держава  здійснює  соціальний  захист  вихованців,  учнів,

студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних  ординаторів,

аспірантів,  докторантів  та  інших  осіб  незалежно  від  форм їх

навчання  і  типів навчальних закладів, де вони навчаються, сприяє

здобуттю освіти в домашніх умовах.

 

     3. Для одержання документа про освіту громадяни  мають  право

на державну атестацію.

 

     4.  Іноземні  громадяни,  особи  без  громадянства здобувають

освіту   в  навчальних  закладах  України  відповідно  до  чинного

законодавства та міжнародних договорів.

 

     Стаття 4. Державна політика в галузі освіти

 

     1.    Україна    визнає    освіту    пріоритетною      сферою

соціально-економічного,  духовного    і    культурного    розвитку

суспільства.

 

     2. Державна політика в галузі освіти  визначається  Верховною

Радою України відповідно до  Конституції  України  і  здійснюється

органами  державної  виконавчої  влади  та   органами    місцевого

самоврядування.

 

     Стаття 5. Державний контроль за діяльністю навчальних

               закладів

 

     Державний   контроль   за   діяльністю   навчальних  закладів

незалежно  від  форм  власності  здійснюється з метою забезпечення

реалізації  єдиної  державної  політики у галузі освіти. Державний

контроль  проводиться центральними і місцевими органами управління

освітою   та   Державною   інспекцією   навчальних   закладів  при

Міністерстві  освіти  України.  Положення  про центральні державні

органи  управління  освітою,  про  Державну  інспекцію  навчальних

закладів  при Міністерстві освіти України затверджуються Кабінетом

Міністрів України.

 

     Стаття 6. Основні принципи освіти

 

     Основними принципами освіти в Україні є:

     доступність  для  кожного  громадянина  усіх  форм  і   типів

освітніх послуг, що надаються державою;

     рівність  умов  кожної  людини  для  повної  реалізації    її

здібностей, таланту, всебічного розвитку;

     гуманізм,  демократизм,    пріоритетність    загальнолюдських

духовних цінностей;

     органічний  зв'язок із  світовою  та  національною  історією,

культурою, традиціями;

     незалежність освіти  від  політичних  партій,  громадських  і

релігійних організацій;

     науковий, світський характер освіти;

     інтеграція з наукою і виробництвом;

     взаємозв'язок з освітою інших країн;

     гнучкість і прогностичність системи освіти;

     єдність і наступність системи освіти;

     безперервність і різноманітність освіти;

     поєднання державного управління і громадського самоврядування

в освіті.

 

     Стаття 7. Мова освіти

 

     Мова  освіти  визначається  Конституцією  України,    Законом

Української РСР "Про мови в Українській РСР" ( 8312-11 ).

 

     Стаття 8. Навчально-виховний  процес і  громадсько-політична

               діяльність у навчальних закладах

 

     1.  Навчально-виховний процес у навчальних закладах є вільним

від   втручання   політичних   партій,   громадських,   релігійних

організацій.

 

     2. Залучення учнів, студентів до участі в політичних акціях і

релігійних  заходах  під  час  навчально-виховного   процесу    не

допускається.

 

     3.  Належність  особи  до  будь-якої    політичної    партії,

громадської,  релігійної  організації,  що  діють  відповідно   до

Конституції України ( 888-09 ), не є перешкодою для  її  участі  в

навчально-виховному процесі.

 

     4.  Учні,  студенти,  працівники  освіти  можуть створювати у

навчальних  закладах первинні осередки об'єднань громадян, членами

яких вони є.

 

     Стаття 9. Навчальні заклади і церква (релігійні організації)

 

     Навчальні  заклади  в  Україні  незалежно  від форм власності

відокремлені  від церкви (релігійних організацій), мають світський

характер,   крім   навчальних   закладів,  заснованих  релігійними

організаціями.

 

     Стаття 10. Управління освітою

 

     1. В  Україні  для  управління  освітою  створюються  система

державних органів управління і органи громадського самоврядування.

 

     2. Органи управління освітою  і  громадського  самоврядування

діють у межах повноважень, визначених законодавством.

 

     Стаття 11. Органи управління освітою

 

     До державних органів управління освітою в Україні належать:

     Міністерство освіти України;

     міністерства   і   відомства   України,  яким  підпорядковані

навчальні заклади;

     Вища атестаційна комісія України;

     Міністерство освіти Автономної Республіки Крим;

     місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого

самоврядування і підпорядковані їм органи управління освітою.

 

     Стаття 12. Повноваження  Міністерства  освіти  України  та

                міністерств    і    відомств    України,   яким

                підпорядковані навчальні заклади

 

     1.  Міністерство  освіти  України  є   центральним    органом

державної виконавчої влади,  який  здійснює  керівництво  у  сфері

освіти.

     Міністерство освіти України:

     бере участь у визначенні державної політики в галузі  освіти,

науки, професійної підготовки кадрів, розробляє програми  розвитку

освіти, державні стандарти освіти;

     встановлює державні  стандарти  знань  з  кожного  предмета;

     визначає   мінімальні    нормативи    матеріально-технічного,

фінансового забезпечення навчальних закладів;

     здійснює  навчально-методичне  керівництво,    контроль    за

дотриманням державних стандартів освіти, державне інспектування;

     забезпечує   зв'язок  із  навчальними  закладами,  державними

органами інших країн з питань, які входять до його компетенції;

     проводить    акредитацію    вищих   та   професійно-технічних

навчальних    закладів    незалежно    від   форм   власності   та

підпорядкування, видає їм ліцензії, сертифікати;

     формує  і  розміщує  державне  замовлення    на    підготовку

спеціалістів з вищою освітою;

     розробляє  умови  прийому  до навчальних закладів;

     забезпечує  випуск  підручників,    посібників,    методичної

літератури;

     розробляє   проекти   положень   про  навчальні  заклади,  що

затверджуються Кабінетом Міністрів України;

     організовує  атестацію  педагогічних  і  науково-педагогічних

працівників  щодо  присвоєння  їм    кваліфікаційних    категорій,

педагогічних та вчених звань;

     разом  з  іншими  міністерствами    і    відомствами,    яким

підпорядковані  навчальні заклади, Міністерством освіти Автономної

Республіки  Крим  реалізує  державну  політику  в  галузі  освіти,

здійснює  контроль  за  її практичним втіленням, дотриманням актів

законодавства  про освіту в усіх навчальних закладах незалежно від

форм власності та підпорядкування;

     здійснює керівництво державними навчальними закладами.

     Акти  Міністерства  освіти  України,  прийняті  у  межах його

повноважень,  є  обов'язковими  для  міністерств  і відомств, яким

підпорядковані  навчальні  заклади, Міністерства освіти Автономної

Республіки  Крим,  місцевих  органів державної виконавчої влади та

органів   місцевого  самоврядування,  підпорядкованих  їм  органів

управління   освітою,   навчальних  закладів  незалежно  від  форм

власності.

     Міністерство  освіти України забезпечує організацію роботи  з

фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи в

навчальних закладах усіх  типів  і  рівнів  акредитації,  здійснює

науково-методичне  забезпечення  цієї  роботи  в  ході навчального

процесу  і  в  позанавчальний  час.  (  Частину  першу  статті  12

доповнено абзацом згідно із Законом  N  178-XIV  (  178-14  )  від

14.10.98 )

 

     2.  Міністерства  і  відомства, яким підпорядковані навчальні

заклади,  разом  з  Міністерством  освіти  України беруть участь у

здійсненні  державної політики в галузі освіти, науки, професійної

підготовки   кадрів,  у  проведенні  державного  інспектування  та

акредитації  навчальних закладів, здійснюють контрольні функції по

дотриманню  вимог  щодо  якості  освіти,  забезпечують  зв'язок із

навчальними закладами та державними органами інших країн з питань,

що  належать  до  їх  компетенції,  організовують  впровадження  у

практику досягнень науки і передового досвіду.

     Акти  міністерств  і  відомств, яким підпорядковані навчальні

заклади,  прийняті  у  межах  їх  компетенції, є обов'язковими для

місцевих  органів  державної виконавчої влади та органів місцевого

самоврядування,  підпорядкованих  їм  органів  управління освітою,

навчальних   закладів  відповідного  профілю  незалежно  від  форм

власності.

 

     3. Міністерство освіти Автономної  Республіки  Крим  здійснює

повноваження керівництва освітою, крім повноважень, віднесених  до

компетенції Міністерства освіти України, міністерств  і  відомств,

яким підпорядковані навчальні заклади.

 

     4. Інші повноваження Міністерства освіти України, міністерств

і   відомств   України,  яким  підпорядковані  навчальні  заклади,

визначаються положеннями про них.

 

     Стаття 13. Повноваження Вищої атестаційної комісії України

 

     Вища атестаційна  комісія  України  організовує  і  проводить

атестацію наукових і науково-педагогічних кадрів, керує роботою по

присудженню наукових ступенів, присвоєнню вченого звання  старшого

наукового співробітника.

     Положення про Вищу атестаційну комісію України затверджується

Кабінетом Міністрів України.

 

      Стаття 14. Повноваження    місцевих    органів   державної

                 виконавчої    влади    та   органів   місцевого

                 самоврядування в галузі освіти

 

     1.  Місцеві  органи  державної  виконавчої  влади  та  органи

місцевого самоврядування здійснюють  державну  політику  в  галузі

освіти і в межах їх компетенції:

     встановлюють,  не  нижче  визначених  Міністерством    освіти

України  мінімальних  нормативів,  обсяги  бюджетного фінансування

навчальних  закладів,  установ,  організацій  системи освіти, що є

комунальною  власністю,  та забезпечують фінансування витрат на їх

утримання;

     забезпечують  розвиток мережі навчальних закладів та установ,

організацій   системи  освіти,  зміцнення  їх  матеріальної  бази,

господарське обслуговування;

     здійснюють  соціальний  захист  працівників  освіти,   дітей,

учнівської  і  студентської  молоді,  створюють  умови   для    їх

виховання,  навчання  і   роботи    відповідно    до    нормативів

матеріально-технічного та фінансового забезпечення;

     організовують  облік  дітей  дошкільного  та  шкільного віку,

контролюють  виконання  вимог  щодо  навчання  дітей  у навчальних

закладах;

     вирішують у встановленому порядку питання, пов'язані з опікою

і піклуванням про неповнолітніх,  які  залишилися  без  піклування

батьків, дітей-сиріт, захист  їх  прав,  надання  матеріальної  та

іншої допомоги;

     створюють належні умови за місцем  проживання  для  виховання

дітей, молоді, розвитку здібностей, задоволення їх інтересів;

     забезпечують у  сільській  місцевості  регулярне  безкоштовне

підвезення до місця навчання  і  додому  дітей  дошкільного  віку,

учнів та педагогічних працівників;

     організовують професійне консультування молоді та продуктивну

працю учнів;

     визначають потреби,  обсяги  і  розробляють  пропозиції  щодо

державного замовлення на підготовку робітничих кадрів для регіону.

 

     2. Місцевими органами державної виконавчої влади та  органами

місцевого самоврядування створюються відповідні органи  управління

освітою, діяльність яких спрямовується на:

     управління навчальними закладами, що є комунальною власністю;

     організацію   навчально-методичного  забезпечення  навчальних

закладів,   вдосконалення  професійної  кваліфікації  педагогічних

працівників,   їх   перепідготовку   та   атестацію   у   порядку,

встановленому Міністерством освіти України;

     координацію дій педагогічних, виробничих  колективів,  сім'ї,

громадськості з питань навчання і виховання дітей;

     визначення потреб,  розроблення  пропозицій  щодо  державного

контракту і формування  регіонального  замовлення  на  педагогічні

кадри, укладання договорів на їх підготовку;

     контроль за дотриманням вимог щодо  змісту,  рівня  і  обсягу

освіти, атестацію навчальних закладів, що є комунальною власністю.

     Місцеві  органи  управління  освітою  у   здійсненні    своїх

повноважень підпорядковані місцевим органам  державної  виконавчої

влади, органам місцевого самоврядування та  відповідним  державним

органам управління  освітою  у  порядку,  встановленому  Кабінетом

Міністрів України.

 

     Стаття 15. Державні стандарти освіти

 

     1. Державні стандарти освіти встановлюють вимоги  до  змісту,

обсягу і рівня освітньої та фахової підготовки в Україні.  Вони  є

основою  оцінки  освітнього  та  освітньо-кваліфікаційного   рівня

громадян незалежно від форм одержання освіти.

     Державні стандарти  освіти  розробляються  окремо  з  кожного

освітнього та  освітньо-кваліфікаційного  рівня  і  затверджуються

Кабінетом  Міністрів  України.  Вони  підлягають   перегляду    та

перезатвердженню не рідше як один раз на 10 років.

 

     2.  Відповідність  освітніх  послуг  державним  стандартам  і

вимогам     визначається    засновником    навчального    закладу,

Міністерством  освіти  України,  Міністерством  освіти  Автономної

Республіки Крим, міністерствами і відомствами, яким підпорядковані

навчальні  заклади,  місцевими  органами управління освітою шляхом

ліцензування,  інспектування,  атестації та акредитації навчальних

закладів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

     3.  За результатами ліцензування Міністерство освіти України,

Міністерство  освіти  Автономної  Республіки  Крим, місцеві органи

управління  освітою  у  межах своїх повноважень надають навчальним

закладам незалежно від форм власності ліцензії на право здійснення

освітньої    діяльності   відповідно   до   державних   вимог   із

встановленням  за  певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними

рівнями    обсягів   підготовки,   які   відповідають   кадровому,

науково-методичному    та   матеріально-технічному   забезпеченню,

вносять їх до державного реєстру навчальних закладів.

     Невиконання  або  грубе  порушення навчальним закладом умов і

правил   ліцензійної   діяльності,   подання   та   розповсюдження

недостовірної  інформації  щодо  її  здійснення  є  підставою  для

призупинення дії або анулювання ліцензії.

 

     4.  За  результатами  акредитації  вищих навчальних закладів,

закладів післядипломної освіти Міністерство освіти України разом з

міністерствами   і   відомствами,  яким  підпорядковані  навчальні

заклади:

     визначає відповідність освітніх послуг  державним  стандартам

певного    освітньо-кваліфікаційного    рівня    за      напрямами

(спеціальностями),  надає  право  видачі  документа  про    освіту

державного зразка;

     встановлює рівень акредитації навчального закладу;

     надає  певну  автономію  навчального  закладу  відповідно  до

отриманого статусу;

     інформує  громадськість  про  якість  освітньої  та  наукової

діяльності вищих навчальних закладів;

     вирішує  в  установленому  порядку  питання про реорганізацію

вищого  навчального  закладу  з  наданням відповідного статусу або

його ліквідацію.

 

     5.    За   результатами   атестації   дошкільних,   середніх,

позашкільних    та    професійно-технічних   навчальних   закладів

Міністерство   освіти   України,  Міністерство  освіти  Автономної

Республіки  Крим,  місцеві органи управління освітою у межах своїх

повноважень:

     визначають   відповідність  освітніх  послуг,  які  надаються

навчальними  закладами, державним стандартам певного освітнього та

освітньо-кваліфікаційного рівня;

     приймають  рішення  про  створення спеціалізованих навчальних

закладів: шкіл, колегіумів, ліцеїв, гімназій тощо;

     вносять  пропозиції  Міністерству  освіти України про надання

відповідного статусу професійно-технічним навчальним закладам;

     приймають рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію

навчальних закладів.

 

     6.  За  особливі  досягнення  в  роботі  навчального  закладу

Президентом   України   може   бути  надано  статус  національного

навчального закладу.

 

     Стаття 16. Органи громадського самоврядування в освіті

 

     1. Органами громадського самоврядування в освіті є:

     загальні збори (конференція) колективу навчального закладу;

     районна,    міська,    обласна    конференції    педагогічних

працівників, з'їзд працівників освіти Автономної Республіки Крим;

     Всеукраїнський з'їзд працівників освіти.

 

     2.  Органи  громадського  самоврядування  в  освіті    можуть

об'єднувати учасників  навчально-виховного  процесу,  спеціалістів

певного професійного спрямування.

 

     3.  Органи  громадського  самоврядування  в  освіті   вносять

пропозиції щодо формування державної  політики  в  галузі  освіти,

вирішують у межах своїх  повноважень  питання  навчально-виховної,

науково-дослідної,        методичної,        економічної         і

фінансово-господарської діяльності навчальних закладів.

     Повноваження органів  громадського  самоврядування  в  освіті

визначає в межах чинного законодавства Міністерство освіти України

за участю представників  профспілок,  всеукраїнських  педагогічних

(освітянських) об'єднань.

 

     Стаття 17. Самоврядування навчальних закладів

 

     Самоврядування навчальних закладів передбачає їх право на:

     самостійне    планування    роботи,    вирішення       питань

навчально-виховної, науково-дослідної, методичної,  економічної  і

фінансово-господарської діяльності;

     участь у формуванні планів прийому учнів, студентів, слухачів

з  урахуванням  державного  контракту   (замовлення)    та    угод

підприємств, установ, організацій, громадян;

     визначення  змісту компонента освіти, що надається навчальним

закладом понад визначений державою обсяг;

     прийняття  на  роботу  педагогічних,    науково-педагогічних,

інженерно-педагогічних та інших працівників, а  також  фахівців  з

інших держав, у тому числі за контрактами;

     самостійне використання усіх видів  асигнувань,  затвердження

структури  і  штатного  розпису  в  межах   встановленого    фонду

заробітної плати;

     здійснення громадського контролю за організацією  харчування,

охорони здоров'я, охорони праці в навчальних закладах.

 

     Стаття 18. Умови створення навчальних закладів

 

     1.   Навчальні   заклади   створюються   органами   державної

виконавчої    влади    і    органами   місцевого   самоврядування,

підприємствами,   установами,  організаціями  незалежно  від  форм

власності,   громадянами   відповідно   до  соціально-економічних,

національних,   культурно-освітніх   потреб  у  них  за  наявності

необхідної    матеріально-технічної,    науково-методичної   бази,

педагогічних кадрів.

 

     2.  Навчальні  заклади,  засновані  на  загальнодержавній або

комунальній   власності,   мають   статус  державного  навчального

закладу.

 

     3.  Навчальні  заклади  незалежно від їх статусу і належності

забезпечують  якість  освіти  в  обсязі вимог державних стандартів

освіти.

 

     4.  Потреба  у  вищих  навчальних закладах незалежно від форм

власності та їх мережа визначаються Кабінетом Міністрів України.

     Потреба    в    професійно-технічних    навчальних   закладах

визначається   Кабінетом   Міністрів   України,   а  їх  мережа  -

Міністерством освіти України.

     Потреба  в  навчальних  закладах,  заснованих  на комунальній

власності,  визначається  місцевими  органами державної виконавчої

влади та органами місцевого самоврядування.

     Порядок  створення,  реорганізації  та  ліквідації навчальних

закладів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

     5. Діяльність навчального закладу розпочинається за наявності

ліцензії  на  здійснення  діяльності, пов'язаної з наданням послуг

для   одержання   освіти  і  підготовкою  фахівців  різних  рівнів

кваліфікації.  Ліцензія  видається  у  порядку,  що встановлюється

Кабінетом Міністрів України.

 

     6.  Навчальні  заклади  діють  на  підставі власних статутів,

затверджених:

     Міністерством освіти України стосовно навчальних закладів, що

засновані  на  загальнодержавній  власності  і  перебувають у його

системі;

     міністерствами,   відомствами  України,  яким  підпорядковані

навчальні  заклади,  засновані  на загальнодержавній власності, за

погодженням з Міністерством освіти України;

     Міністерством   освіти   України  стосовно  вищих  навчальних

закладів, заснованих на інших формах власності;

     місцевими  органами  державної  виконавчої  влади та органами

місцевого  самоврядування  стосовно державних навчальних закладів,

що  є  комунальною  власністю,  і  навчальних закладів (крім вищих

навчальних закладів), заснованих на інших формах власності.

 

     7.  Навчальні  заклади  повинен  мати  власну  назву,  в якій

обов'язково  вказується  його тип (дитячий садок, школа, гімназія,

ліцей,   колегіум,   коледж,  інститут,  консерваторія,  академія,

університет чи інше) та організаційно-правова форма.

 

     Стаття 19. Наукове і методичне забезпечення освіти

 

     Наукове    і   методичне   забезпечення   освіти   здійснюють

Міністерство  освіти  України,  Національна Академія наук України,

Академія педагогічних наук України, міністерства і відомства, яким

підпорядковані  навчальні  заклади, Міністерство освіти Автономної

Республіки  Крим,  вищі  навчальні  заклади,  академічні, галузеві

науково-дослідні  інститути,  заклади  післядипломної освіти, інші

науково-методичні  і методичні установи у взаємодії з відповідними

підприємствами,   творчими  спілками,  асоціаціями,  товариствами,

громадськими науковими організаціями.

 

     Стаття 20. Керівник навчального закладу

 

     1.   Навчальний  заклад  очолює  його  керівник  (завідуючий,

директор, ректор, президент тощо).

 

     2.  Керівники  навчальних  закладів,  що  є загальнодержавною

власністю і підпорядковані Міністерству освіти України, обираються

за  конкурсом  і  призначаються  на  посаду  Міністерством  освіти

України  шляхом  укладання з ними контракту відповідно до порядку,

що затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

     3.  Керівники  навчальних  закладів,  що  є загальнодержавною

власністю   і  підпорядковані  іншим  міністерствам  і  відомствам

України,  обираються  за  конкурсом  і призначаються на посаду (за

попереднім    погодженням    з   Міністерством   освіти   України)

відповідними міністерствами і відомствами України шляхом укладання

з ними контракту.

 

     4. Керівники навчальних закладів, що є комунальною власністю,

призначаються  Міністерством  освіти  Автономної  Республіки Крим,

відповідними  обласними,  міськими,  районними органами управління

освітою  за  попереднім погодженням з місцевими органами державної

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

 

     5.  Керівники навчальних закладів, заснованих на інших формах

власності,  призначаються  їх засновниками або уповноваженими ними

органами   за   попереднім  погодженням  з  відповідними  органами

управління  освітою місцевих органів державної виконавчої влади та

органів місцевого самоврядування.

 

     6. Керівники вищих навчальних закладів щорічно звітують перед

загальними зборами (конференцією) колективу навчального закладу.

 

     Стаття 21. Психологічна служба в системі освіти

 

     У   системі   освіти   діє   державна   психологічна  служба.

Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних

закладах   здійснюють   практичні  психологи.  За  своїм  статусом

практичні психологи належать до педагогічних працівників.

 

     Стаття 22. Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти

 

     Соціально-педагогічний   патронаж  у  системі  освіти  сприяє

взаємодії  навчальних  закладів,  сім'ї  і суспільства у вихованні

дітей,  їх  адаптації  до  умов соціального середовища, забезпечує

консультативну   допомогу   батькам,  особам,  які  їх  замінюють.

Педагогічний  патронаж  здійснюється  соціальними  педагогами.  За

своїм   статусом   соціальні  педагоги  належать  до  педагогічних

працівників.

 

     Стаття 23. Участь діячів науки, культури та представників

                інших сфер діяльності у навчально-виховній

                роботі

 

     Діячі  науки,  культури та представники інших сфер діяльності

за   рішенням   навчального   закладу   можуть   брати   участь  у

навчально-виховній  роботі, керівництві учнівськими, студентськими

об'єднаннями  за інтересами, сприяти інтелектуальному, культурному

розвитку  учнівської, студентської молоді, подавати консультаційну

допомогу педагогам.

 

     Стаття 24. Організація медичного обслуговування у системі

                освіти

 

     Організація безкоштовного медичного обслуговування в  системі

освіти  забезпечується  місцевими  органами  державної  виконавчої

влади та органами місцевого самоврядування, здійснюється закладами

Міністерства охорони здоров'я України, відомчими закладами охорони

здоров'я відповідно до чинного законодавства.

 

     Стаття 25. Організація харчування в навчальних закладах

 

     Організація  та  відповідальність  за  харчування у державних

навчальних  закладах  покладаються  на  місцеві  органи  державної

виконавчої  влади та органи місцевого самоврядування, міністерства

і   відомства  України,  яким  підпорядковані  навчальні  заклади,

керівників навчальних закладів і здійснюються за рахунок бюджетних

асигнувань.

     Харчування   у   навчальних  закладах  інших  форм  власності

організовують засновник і керівник закладу.

     Контроль  та  державний  нагляд    за    якістю    харчування

покладається на органи охорони здоров'я.

 

     Стаття 26. Забезпечення  безпечних  і  нешкідливих  умов

                навчання, праці та виховання

 

     Забезпечення  безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та

виховання  у  навчальних  закладах покладається на їх власника або

уповноважений ним орган, керівника навчального закладу.

 

     Стаття 27. Документи про освіту

 

     Випускнику     державного     або    іншого    акредитованого

(атестованого)  навчального закладу видається відповідний документ

про освіту встановленого зразка.

     Зразки  документів  про  освіту   затверджуються    Кабінетом

Міністрів України.

 

                            Розділ II

 

                          СИСТЕМА ОСВІТИ

 

     Стаття 28. Поняття системи освіти

 

     Система  освіти складається із навчальних закладів, наукових,

науково-методичних   і   методичних   установ,  науково-виробничих

підприємств,  державних  і  місцевих органів управління освітою та

самоврядування в галузі освіти.

 

      Стаття 29. Структура освіти

 

      Структура освіти включає:

      дошкільну освіту;

      загальну середню освіту;

      позашкільну освіту;

      професійно-технічну освіту;

      вищу освіту;

      післядипломну освіту;

      аспірантуру;

      докторантуру;

      самоосвіту.

 

     Стаття 30. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні

 

     1. В Україні встановлюються такі освітні рівні:

     початкова загальна освіта;

     базова загальна середня освіта;

     повна загальна середня освіта;

     професійно-технічна освіта;

     базова вища освіта;

     повна вища освіта.

 

     2.  В  Україні  встановлюються  такі  освітньо-кваліфікаційні

рівні:

     кваліфікований робітник;

     молодший спеціаліст;

     бакалавр;

     спеціаліст, магістр.

     Положення  про  освітні  та  освітньо-кваліфікаційні    рівні

(ступеневу освіту) затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

     Стаття 31. Наукові ступені

 

     1. Науковими ступенями є:

     кандидат наук;

     доктор наук.

 

     2.  Наукові  ступені  кандидата  і доктора наук присуджуються

спеціалізованими   вченими   радами   вищих  навчальних  закладів,

наукових установ та організацій у порядку, встановленому Кабінетом

Міністрів України.

 

     Стаття 32. Вчені звання

 

     1. Вченими званнями є:

     старший науковий співробітник;

     доцент;

     професор.

 

     2.   Вчені  звання  старший  науковий  співробітник,  доцент,

професор присвоюються на основі рішень вчених рад вищих навчальних

закладів,  наукових установ і організацій у порядку, встановленому

Кабінетом Міністрів України.

 

     Стаття 33. Дошкільна освіта

 

     Дошкільна освіта і виховання здійснюються у сім'ї, дошкільних

навчальних   закладах  у  взаємодії  з  сім'єю  і  мають  на  меті

забезпечення  фізичного,  психічного здоров'я дітей, їх всебічного

розвитку,  набуття  життєвого  досвіду, вироблення умінь, навичок,

необхідних для подальшого навчання.

 

     Стаття 34. Дошкільні навчальні заклади

 

     Дошкільними навчальними закладами є:

 

     дошкільні навчальні заклади (ясла);

 

     дошкільні навчальні заклади (ясла-садки);

 

     дошкільні навчальні заклади (дитячі садки);

 

     дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) компенсуючого типу;

 

     будинки дитини;

 

     дошкільні навчальні  заклади  (дитячі  будинки)  інтернатного

типу;

 

     дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) сімейного типу;

 

     дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) комбінованого типу;

 

     дошкільні навчальні заклади (центри розвитку дитини);

 

     дитячі будинки сімейного типу.

 

     Прийом дітей у дошкільні  навчальні  заклади  проводиться  за

бажанням батьків або осіб, які їх замінюють.

( Стаття  34  в  редакції  Закону  N  2628-III  (  2628-14  )  від

11.07.2001 )

 

     Стаття 35. Загальна середня освіта

 

     1. Загальна  середня  освіта  забезпечує  всебічний  розвиток

дитини як особистості, її нахилів, здібностей,  талантів,  трудову

підготовку, професійне самовизначення, формування загальнолюдської

моралі, засвоєння визначеного суспільними, національно-культурними

потребами  обсягу  знань  про  природу,  людину,  суспільство    і

виробництво, екологічне виховання, фізичне вдосконалення.

 

     2.  Держава  гарантує  молоді  право  на  отримання    повної

загальної середньої освіти і оплачує її здобуття.  Повна  загальна

середня освіта в Україні є  обов'язковою  і  може  отримуватись  у

різних типах навчальних закладів.

 

     3. За рахунок  коштів  підприємств,  установ  і  організацій,

батьків та інших добровільних внесків можуть  вводитися  додаткові

навчальні курси понад обсяг, визначений державним  стандартом  для

відповідного освітнього рівня.

 

     Стаття 36. Середні навчальні заклади

 

     1.  Основним  видом  середніх  навчальних  закладів є середня

загальноосвітня школа трьох ступенів: перший - початкова школа, що

забезпечує  початкову  загальну освіту, другий - основна школа, що

забезпечує  базову загальну середню освіту, третій - старша школа,

що забезпечує повну загальну середню освіту.

 

     2. Школи кожного з трьох ступенів можуть функціонувати  разом

або самостійно.

 

     3. Навчання у середній загальноосвітній школі  починається  з

шести- або семирічного віку.

 

     4. Школи першого ступеня у сільській  місцевості  створюються

незалежно від наявної кількості учнів.  Відкриття  таких  шкіл,  а

також самостійних класів у них здійснюється за  рішенням  місцевих

органів  державної  виконавчої  влади   та    органів    місцевого

самоврядування.

 

     5.  За  рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів

місцевого самоврядування для задоволення освітніх потреб населення

можуть   створюватися   навчально-виховні   комплекси  "дошкільний

навчальний   заклад   -   загальноосвітній   навчальний   заклад",

"загальноосвітній   навчальний   заклад  -  дошкільний  навчальний

заклад"  або  об'єднання  з  іншими навчальними закладами, а також

загальноосвітні  навчальні  заклади  та  групи  продовженого  дня.

( Частина п'ята статті 36 в редакції Закону N 2628-III ( 2628-14 )

від 11.07.2001 )

 

     6. Для  розвитку  здібностей,  обдарувань  і  талантів  дітей

створюються  профільні  класи  (з  поглибленим  вивченням  окремих

предметів або початкової допрофесійної підготовки), спеціалізовані

школи,  гімназії,  ліцеї,  колегіуми,  а    також    різні    типи

навчально-виховних  комплексів,  об'єднань.  Особливо  обдарованим

дітям держава надає підтримку і заохочення (стипендії, направлення

на навчання і стажування до провідних вітчизняних  та  закордонних

освітніх, культурних центрів).

 

     7.  Для  здобуття  загальної    середньої    освіти    можуть

створюватися вечірні (змінні) школи, а також класи, групи з очною,

заочною формами навчання при загальноосвітніх школах.

 

     8.  Бажаючим  надається  право  і  створюються   умови    для

прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном.

 

    Стаття 37. Навчальні заклади для громадян, які потребують

               соціальної допомоги та реабілітації

 

     1. Для дітей, які не мають необхідних умов  для  виховання  і

навчання в сім'ї, створюються загальноосвітні школи-інтернати.

 

     2. Для дітей-сиріт і дітей,  які  залишилися  без  піклування

батьків, створюються школи-інтернати, дитячі будинки, в тому числі

сімейного типу, з повним державним утриманням.

 

     3. Для дітей, які потребують тривалого лікування, створюються

дошкільні    навчальні    заклади,    загальноосвітні    санаторні

школи-інтернати, дитячі будинки. Навчальні заняття з такими дітьми

проводяться також у лікарнях, санаторіях, вдома.

 

     4.  Для  осіб,  які  мають  вади  у  фізичному  чи розумовому

розвитку  і  не  можуть  навчатися  в масових навчальних закладах,

створюються  спеціальні  загальноосвітні  школи-інтернати,  школи,

дитячі  будинки,  дошкільні та інші навчальні заклади з утриманням

за рахунок держави.

 

     5. Для дітей  і  підлітків,  які  потребують  особливих  умов

виховання, створюються загальноосвітні школи і професійно-технічні

училища соціальної реабілітації.

 

     Стаття 38. Позашкільна освіта

 

     1. Позашкільна  освіта  та  виховання  є  частиною  структури

освіти і спрямовуються на  розвиток  здібностей,  талантів  дітей,

учнівської  та  студентської  молоді,  задоволення  їх  інтересів,

духовних запитів і потреб у професійному визначенні.

 

     2.  Позашкільна  освіта та виховання здійснюються навчальними

закладами,    сім'єю,    трудовими    колективами,    громадськими

організаціями,  товариствами,  фондами  і  грунтуються на принципі

добровільності вибору типів закладів, видів діяльності.

 

     3. Держава забезпечує умови для одержання  учнями  і  молоддю

позашкільної освіти.

 

     Стаття 39. Позашкільні навчальні заклади

 

     1.  До  позашкільних  навчальних  закладів  належать: палаци,

будинки, центри, станції дитячої, юнацької творчості, учнівські та

студентські клуби, дитячо-юнацькі спортивні школи, школи мистецтв,

студії,  початкові  спеціалізовані  мистецькі  навчальні  заклади,

бібліотеки, оздоровчі та інші заклади.

 

     2.  Для  здійснення  навчально-виховної  роботи  позашкільним

навчальним   закладам   надаються  спортивні  об'єкти,  культурні,

оздоровчі  та  інші  заклади  безкоштовно  та на пільгових умовах.

Порядок  їх  надання  визначається  місцевими  органами  державної

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

 

     Стаття 40. Професійно-технічна освіта

 

     1. Професійно-технічна освіта забезпечує здобуття громадянами

професії  відповідно  до  їх  покликань,  інтересів, здібностей, а

також   допрофесійну  підготовку,  перепідготовку,  підвищення  їх

кваліфікації.   (  Частина  перша  статті  40  в  редакції  Закону

N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )

 

     2. Професійно-технічна освіта громадян здійснюється  на  базі

повної загальної середньої освіти або базової загальної  середньої

освіти з наданням  можливості  здобувати  повну  загальну  середню

освіту.

 

     3.  Громадяни,  які  потребують   соціальної    допомоги    і

реабілітації, а також громадяни, які навчаються окремим  професіям

за  переліком,  визначеним  Кабінетом  Міністрів  України,  можуть

отримувати професію не маючи базової загальної середньої освіти.

 

     Стаття 41. Професійно-технічні навчальні заклади

(  Назва  статті  41  в  редакції Закону N 1158-IV ( 1158-15 ) від

11.09.2003 )

 

     1. До професійно-технічних навчальних закладів належать:

 

     професійно-технічне училище відповідного профілю;

 

     професійне училище соціальної реабілітації;

 

     вище професійне училище;

 

     професійний ліцей;

 

     професійний ліцей відповідного профілю;

 

     професійно-художнє училище;

 

     художнє професійно-технічне училище;

 

     вище художнє професійно-технічне училище;

 

     училище-агрофірма;

 

     вище училище-агрофірма;

 

     училище-завод;

 

     центр професійно-технічної освіти;

 

     центр професійної освіти;

 

     навчально-виробничий центр;

 

     центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів;

 

     навчально-курсовий комбінат;

 

     навчальний центр;

 

     інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну

освіту або здійснюють професійно-технічне навчання.

(  Частина перша статті 41 в редакції Закону N 1158-IV ( 1158-15 )

від 11.09.2003 )

 

     2.  Професійно-технічні  навчальні заклади можуть мати денні,

вечірні  відділення,  створювати  і  входити  в  різні  комплекси,

об'єднання.

 

     3.    Професійно-технічні    навчальні   заклади   здійснюють

підготовку,  перепідготовку  і підвищення кваліфікації громадян за

державним  замовленням,  а  також  за  угодами  з  підприємствами,

об'єднаннями,  установами,  організаціями,  окремими  громадянами.

(  Частина третя статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )

 

     4. Професійно-технічні навчальні заклади можуть мати одне або

декілька   підприємств   (установ,   організацій)   -   замовників

підготовки  кадрів.  Відносини  з  підприємствами,  установами  та

організаціями   -   замовниками   підготовки   кадрів  регулюються

відповідно  до  укладених  угод.  (  Частина  четверта статті 41 в

редакції Закону N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )

 

     5. Учні державних професійно-технічних навчальних закладів із

числа  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і

дітей,  які  потребують  особливих  умов виховання, перебувають на

повному   утриманні   держави,  інші  учні  зазначених  навчальних

закладів  забезпечуються  безкоштовним  харчуванням  і стипендією.

Порядок   повного   державного  утримання  та  забезпечення  учнів

державних  професійно-технічних  навчальних  закладів безкоштовним

харчуванням і стипендією визначається Кабінетом Міністрів України.

(  Частина п'ята статті 41 із змінами, внесеними згідно із Законом

N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )

 

     6.   Випускникам   професійно-технічних  навчальних  закладів

відповідно  до  їх  освітньо-кваліфікаційного  рівня  присвоюється

кваліфікація  "кваліфікований   робітник"   з   набутої   професії

відповідного розряду (категорії).

 

     Випускникам вищих     професійних     училищ    та    центрів

професійно-технічної     освіти       відповідно       до       їх

освітньо-кваліфікаційного  рівня  може  присвоюватися кваліфікація

"молодший   спеціаліст"   тільки    з    акредитованого    напряму

(спеціальності).

(  Частина шоста статті 41 в редакції Закону N 1158-IV ( 1158-15 )

від 11.09.2003 )

 

     7.  Громадяни  можуть  також  одержати  професію,   підвищити

кваліфікацію, пройти перепідготовку безпосередньо на виробництві.

 

     Стаття 42. Вища освіта

 

     1. Вища освіта забезпечує фундаментальну, наукову, професійну

та    практичну     підготовку,        здобуття        громадянами

освітньо-кваліфікаційних  рівнів  відповідно  до  їх    покликань,

інтересів і  здібностей,  удосконалення  наукової  та  професійної

підготовки, перепідготовку та підвищення їх кваліфікації.

 

     2.   Вища   освіта  здійснюється  на  базі  повної  загальної

середньої  освіти.  До  вищих  навчальних  закладів, що здійснюють

підготовку  молодших  спеціалістів,  можуть  прийматися особи, які

мають базову загальну середню освіту.

 

     3.  Підготовка  фахівців  у  вищих  навчальних  закладах може

проводитися   з  відривом  (очна),  без  відриву  від  виробництва

(вечірня,   заочна),  шляхом  поєднання  цих  форм,  а  з  окремих

спеціальностей - екстерном.

     Держава створює умови громадянам України  для  реалізації  їх

права на здобуття вищої освіти.

     Навчання   у   вищих   навчальних  закладах  державної  форми

власності оплачується державою, за винятком випадків, передбачених

частиною  четвертою  статті  61  цього  Закону, у вищих навчальних

закладах інших форм власності - юридичними та фізичними особами.

     Прийом  громадян  до вищих навчальних закладів проводиться на

конкурсній  основі  відповідно  до  здібностей незалежно від форми

власності навчального закладу  та джерел оплати за навчання.

     Контроль  за  дотриманням принципів соціальної справедливості

та  законності  при  прийомі громадян до вищих навчальних закладів

здійснюється органами, уповноваженими цим Законом.

 

     4. Особливо обдарованим студентам забезпечується навчання  та

стажування за індивідуальними  планами,  встановлення  спеціальних

державних стипендій, створення умов для навчання за кордоном.

 

     Стаття 43. Вищі навчальні заклади

 

     1.   Вищими  навчальними  закладами  є:  технікум  (училище),

коледж, інститут, консерваторія, академія, університет та інші.

 

     2.   Відповідно   до   статусу   вищих   навчальних  закладів

встановлено чотири рівні акредитації:

     перший  рівень  -  технікум,  училище, інші прирівняні до них

вищі навчальні заклади;

     другий  рівень  -  коледж,  інші  прирівняні  до  нього  вищі

навчальні заклади;

     третій і четвертий рівні (залежно від наслідків  акредитації)

- інститут, консерваторія, академія, університет.

 

     3.  Вищі  навчальні заклади здійснюють підготовку фахівців за

такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

     молодший  спеціаліст  - забезпечують технікуми, училища, інші

вищі навчальні заклади першого рівня акредитації;

     бакалавр  - забезпечують коледжі, інші вищі навчальні заклади

другого рівня акредитації;

     спеціаліст,  магістр  -  забезпечують  вищі навчальні заклади

третього і четвертого рівнів акредитації.

 

     4.  Вищі  навчальні  заклади певного рівня акредитації можуть

здійснювати   підготовку   фахівців  за  освітньо-кваліфікаційними

рівнями,   які   забезпечують   навчальні  заклади  нижчого  рівня

акредитації.

 

     5.  Вищі  навчальні  заклади  у  встановленому порядку можуть

створювати  різні  типи  навчально-науково-виробничих  комплексів,

об'єднань, центрів, інститутів, філій, коледжів, ліцеїв, гімназій.

 

     Стаття 44. Напрями діяльності вищого навчального закладу

 

     1.  Основними напрямами діяльності вищого навчального закладу

є:

     підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів;

     підготовка  та  атестація   наукових,    науково-педагогічних

кадрів;

     науково-дослідна робота;

     спеціалізація,  підвищення    кваліфікації,    перепідготовка

кадрів;

     культурно-освітня,        методична,               видавнича,

фінансово-господарська, виробничо-комерційна робота;

     здійснення зовнішніх зв'язків.

 

     2.  Вищі  навчальні  заклади  здійснюють  свою  діяльність за

державним  контрактом  (замовленням) та угодами як основною формою

регулювання  відносин між навчальними закладами та підприємствами,

установами, організаціями, громадянами.

 

     Стаття 45. Наукова діяльність у системі вищої освіти

 

     1.  Наукова  діяльність  у  системі  вищої  освіти    включає

виконання  науково-дослідних  робіт,   підготовку    наукових    і

науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

     Науково-дослідна  робота  є  складовою  частиною   підготовки

фахівців і здійснюється науковими колективами, окремими вченими за

договорами, контрактами, замовленнями, програмами, проектами.  Для

цього  створюються    наукові,    науково-виробничі    підрозділи,

об'єднання,  асоціації,  технологічні    парки,    центри    нових

інформаційних  технологій,  науково-технічної  творчості  та  інші

формування.

 

     2. Держава визнає пріоритет  фундаментальних  досліджень,  що

виконуються у системі освіти.

 

     Стаття 46. Автономія вищого навчального закладу

 

     1.  Автономія  може  надаватися  вищому  навчальному  закладу

відповідно до рівня акредитації і передбачає права закладу на:

     визначення змісту освіти;

     визначення планів прийому студентів, аспірантів,  докторантів

з  урахуванням  державного  контракту  (замовлення)  та  угод    з

підприємствами, установами, організаціями, громадянами;

     встановлення  і  присвоєння  вчених  звань вищого навчального

закладу четвертого рівня акредитації;

     інші  повноваження,  що  делегують вищому навчальному закладу

відповідно до його статусу державні органи управління освітою.

 

     2.  Вищий  навчальний  заклад  може  делегувати  окремі  свої

повноваження державним органам управління освітою.

 

     Стаття 47. Післядипломна освіта (спеціалізація, стажування,

                клінічна ординатура,  підвищення кваліфікації та

                перепідготовка кадрів)

 

     1. Післядипломна освіта - спеціалізоване вдосконалення освіти

та  професійної  підготовки особи шляхом поглиблення, розширення й

оновлення  її  професійних  знань,  умінь та навичок або отримання

іншої   професії,   спеціальності   на   основі  здобутого  раніше

освітньо-кваліфікаційного  рівня та практичного досвіду. ( Частина

перша  статті  47  в  редакції  Закону  N  1158-IV ( 1158-15 ) від

11.09.2003 )

 

     (  Частину  другу  статті  47  виключено  на  підставі Закону

N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )

    

     3.  Форми,  терміни  і  зміст   навчання,    методичної    та

науково-дослідної діяльності визначаються закладами післядипломної

освіти за погодженням із замовником.

 

     Стаття 48. Заклади післядипломної освіти

 

     1. До закладів післядипломної освіти належать:

     академії,  інститути  (центри)    підвищення    кваліфікації,

перепідготовки, вдосконалення, навчально-курсові комбінати;

     підрозділи  вищих  навчальних  закладів (філіали, факультети,

відділення та інші);

     професійно-технічні  навчальні  заклади;  (  Абзац  четвертий

частини  першої  статті 48 в редакції Закону N 1158-IV ( 1158-15 )

від 11.09.2003 )

     науково-методичні    центри    професійно-технічної   освіти;

(  Частину  першу  статті  48  доповнено абзацом згідно із Законом

N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )

     відповідні підрозділи в організаціях та на підприємствах.

 

     2. Заклади післядипломної освіти можуть працювати  за  очною,

вечірньою,  заочною  формами  навчання,  мати  філіали  і    вести

науково-дослідну роботу.

 

     Стаття 49. Самоосвіта громадян

 

     Для самоосвіти громадян державними органами,  підприємствами,

установами,  організаціями,  об'єднаннями  громадян,   громадянами

створюються  відкриті  та    народні    університети,    лекторії,

бібліотеки, центри, клуби, теле-, радіонавчальні програми тощо.

 

 

                            Розділ III

 

               УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

     Стаття 50. Учасники навчально-виховного процесу

 

     Учасниками навчально-виховного процесу є:

     діти  дошкільного  віку, вихованці, учні, студенти, курсанти,

слухачі,  стажисти,  клінічні ординатори,  аспіранти,  докторанти;

( Абзац другий статті 50 в редакції Закону N 2628-III  ( 2628-14 )

від 11.07.2001 )

     керівні,    педагогічні,    наукові,      науково-педагогічні

працівники, спеціалісти;

     батьки  або  особи,  які  їх  замінюють,  батьки - вихователі

дитячих будинків сімейного типу;

     представники підприємств, установ, кооперативних, громадських

організацій, які беруть участь у навчально-виховній роботі.

 

     Стаття 51. Права  вихованців,  учнів, студентів, курсантів,

                слухачів,   стажистів,   клінічних  ординаторів,

                аспірантів, докторантів

 

     1. Вихованці, учні, студенти,  курсанти,  слухачі,  стажисти,

клінічні  ординатори,  аспіранти,  докторанти  відповідно    мають

гарантоване державою право на:

     навчання    для    здобуття    певного    освітнього       та

освітньо-кваліфікаційного рівнів;

     вибір      навчального      закладу,      форми     навчання,

освітньо-професійних   та   індивідуальних   програм,  позакласних

занять;

     додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений робочий  час

та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують

роботу з навчанням;

     продовження освіти  за  професією,  спеціальністю  на  основі

одержаного освітньо-кваліфікаційного  рівня,  здобуття  додаткової

освіти відповідно до угоди із навчальним закладом;

     одержання   направлення  на  навчання,  стажування  до  інших

навчальних закладів, у тому числі за кордон;

     користування навчальною,  науковою,  виробничою,  культурною,

спортивною, побутовою, оздоровчою базою навчального закладу;

     доступ до інформації в усіх галузях знань;

     участь  у  науково-дослідній,  дослідно-конструкторській   та

інших  видах  наукової  діяльності,   конференціях,    олімпіадах,

виставках, конкурсах;

     особисту або через своїх представників участь у  громадському

самоврядуванні,  в  обговоренні,  вирішенні  питань  удосконалення

навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення

стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

     участь в об'єднаннях громадян;

     безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

     забезпечення  стипендіями,  гуртожитками,    інтернатами    в

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

     трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час;

     перерву в навчанні у вищих та професійно-технічних навчальних

закладах;

     користування послугами закладів  охорони  здоров'я,  засобами

лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я;

     захист  від  будь-яких  форм  експлуатації,   фізичного    та

психічного насильства, від дій  педагогічних,  інших  працівників,

які порушують права або принижують їх честь і гідність.

 

     2.  Відволікання  учнів,  студентів,  курсантів,    слухачів,

стажистів,  клінічних  ординаторів,  аспірантів,  докторантів   за

рахунок навчального  часу  на  роботу  і  здійснення  заходів,  не

пов'язаних з  процесом  навчання,  забороняється,  крім  випадків,

передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

 

     Стаття 52. Обов'язки   вихованців,   учнів,    студентів,

                курсантів,    слухачів,   стажистів,   клінічних

                ординаторів, аспірантів, докторантів

 

     1.  Обов'язками  вихованців,  учнів,  студентів,   курсантів,

слухачів,   стажистів,    клінічних    ординаторів,    аспірантів,

докторантів відповідно є:

     додержання законодавства,    моральних,    етичних    норм;

     систематичне  та глибоке  оволодіння  знаннями,   практичними

навичками,  професійною  майстерністю,    підвищення    загального

культурного рівня;

     додержання    статуту,    правил    внутрішнього   розпорядку

навчального закладу.

 

     2.  Випускники  вищих навчальних закладів, які здобули освіту

за  кошти  державного  або  місцевого  бюджетів,  направляються на

роботу  і  зобов'язані  відпрацювати  за направленням і в порядку,

встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

     3. Інші обов'язки осіб, що навчаються, можуть встановлюватися

законодавством, положеннями про навчальні заклади та їх статутами.

 

     Стаття 53. Додаткові  види  соціального  і  матеріального

                забезпечення   вихованців,   учнів,   студентів,

                курсантів,    слухачів,   стажистів,   клінічних

                ординаторів, аспірантів, докторантів

 

     1.  Вихованцям,  учням,  студентам,   курсантам,    слухачам,

стажистам, клінічним  ординаторам,  аспірантам,  докторантам  може

надаватися додатково соціальна і матеріальна допомога  за  рахунок

місцевих бюджетів, міністерств і відомств,  підприємств,  установ,

організацій, коштів громадян, юридичних і фізичних осіб за  межами

України, благодійних організацій, а також з інших надходжень.

 

     2. При загальноосвітніх закладах утворюються фонди загального

обов'язкового навчання для надання матеріальної допомоги учням, їх

оздоровлення, проведення культурних  заходів,  інших  передбачених

законодавством витрат.  Фонди  загального  обов'язкового  навчання

утворюються за рахунок  коштів  місцевих  бюджетів  у  розмірі  не

меншому  трьох  відсотків  витрат  на  утримання  шкіл, а також за

рахунок залучення коштів підприємств, установ, організацій,  інших

джерел.

 

     3. Для  учнів,  які  проживають  у  сільській  місцевості  на

відстані понад 3 кілометри від школи,  забезпечується  безкоштовне

регулярне підвезення до школи і зі школи рейсовим транспортом  або

транспортом підприємств, установ та організацій.

 

     4. На час виробничого навчання, практики  учням  і  студентам

забезпечуються робочі місця, безпечні та нешкідливі умови праці.

     Порядок оплати виконаної роботи під час виробничого  навчання

і практики визначається Кабінетом Міністрів України.

     П'ятдесят  відсотків заробітної плати за виробниче навчання і

виробничу практику учнів, слухачів професійно-технічних навчальних

закладів   направляється   на   рахунок  навчального  закладу  для

здійснення      його      статутної      діяльності,     зміцнення

навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів,

проведення  культурно-масової  і  фізкультурно-спортивної  роботи.

(  Абзац  третій  частини  четвертої  статті  53 в редакції Закону

N 1158-IV ( 1158-15 ) від 11.09.2003 )

 

     Стаття 54. Кадрове забезпечення сфери освіти

 

     1. Педагогічною діяльністю можуть займатися особи з  високими

моральними    якостями,    які    мають    відповідну      освіту,

професійно-практичну  підготовку,  фізичний  стан  яких   дозволяє

виконувати службові обов'язки.

 

     2.  Педагогічну  діяльність  у навчальних закладах здійснюють

педагогічні  працівники,  у  вищих  навчальних закладах третього і

четвертого  рівнів акредитації та закладах післядипломної освіти -

науково-педагогічні працівники.

     Перелік   посад    педагогічних    та    науково-педагогічних

працівників встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

     3. Педагогічні та науково-педагогічні працівники  приймаються

на роботу шляхом укладення трудового договору,  в  тому  числі  за

контрактом.  Прийняття  на роботу науково-педагогічних працівників

здійснюється на основі конкурсного відбору.

 

     4.  Педагогічні  працівники    підлягають    атестації.    За

результатами  атестації  визначаються  відповідність    працівника

займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються категорії,

педагогічні звання.  Порядок  атестації  педагогічних  працівників

встановлюється Міністерством освіти України.

     Перелік  категорій  і   педагогічних    звань    педагогічних

працівників,  порядок  їх  присвоєння    визначаються    Кабінетом

Міністрів України.

     Рішення  атестаційної  комісії  є  підставою  для  звільнення

педагогічного  працівника  з  роботи  у  порядку,    встановленому

законодавством.

 

     Стаття 55. Права  педагогічних  та  науково-педагогічних

                працівників

 

     1. Педагогічні та науково-педагогічні працівники мають  право

на:

     захист професійної честі, гідності;

     вільний вибір  форм,  методів,  засобів  навчання,  виявлення

педагогічної ініціативи;

     індивідуальну педагогічну діяльність;

     участь у громадському самоврядуванні;

     користування подовженою оплачуваною відпусткою;

     забезпечення  житлом  у  першочерговому  порядку,    пільгові

кредити для індивідуального і кооперативного будівництва;

     придбання  для  працюючих  у  сільській  місцевості  основних

продуктів харчування  за  цінами,  встановленими  для  працівників

сільського господарства;

     одержання службового житла;

     підвищення   кваліфікації,   перепідготовку,   вільний  вибір

змісту,  програм,  форм  навчання, навчальних закладів, установ та

організацій,    що    здійснюють    підвищення    кваліфікації   і

перепідготовку.

 

     2.  Відволікання   педагогічних    та    науково-педагогічних

працівників від виконання професійних обов'язків  не  допускається

за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

 

     Стаття 56. Обов'язки педагогічних та науково-педагогічних

                працівників

 

     Педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов'язані:

     постійно  підвищувати   професійний    рівень,    педагогічну

майстерність, загальну культуру;

     забезпечувати  умови  для  засвоєння  вихованцями,    учнями,

студентами,  курсантами,   слухачами,    стажистами,    клінічними

ординаторами, аспірантами навчальних програм на рівні обов'язкових

вимог щодо змісту, рівня  та  обсягу  освіти,  сприяти  розвиткові

здібностей дітей, учнів, студентів;

     настановленням і особистим прикладом утверджувати  повагу  до

принципів  загальнолюдської  моралі:    правди,    справедливості,

відданості,  патріотизму,   гуманізму,    доброти,    стриманості,

працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;

     виховувати у  дітей  та  молоді  повагу  до  батьків,  жінки,

старших за віком,  народних  традицій  та  звичаїв,  національних,

історичних,  культурних  цінностей  України,  її   державного    і

соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного  та

природного середовища країни;

     готувати  учнів  та  студентів  до  свідомого  життя  в  дусі

взаєморозуміння, миру,  злагоди  між  усіма  народами,  етнічними,

національними, релігійними групами;

     додержувати педагогічної  етики,  моралі,  поважати  гідність

дитини, учня, студента;

     захищати дітей,  молодь  від  будь-яких  форм  фізичного  або

психічного  насильства,  запобігати  вживанню    ними    алкоголю,

наркотиків, іншим шкідливим звичкам.

 

     Стаття 57.  Гарантії  держави  педагогічним,

                 науково-педагогічним працівникам та іншим

                 категоріям працівників навчальних закладів

 

     1. Держава забезпечує  педагогічним  та  науково-педагогічним

працівникам:

     належні  умови    праці,    побуту,    відпочинку,    медичне

обслуговування;

     підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п'ять років;

     правовий, соціальний, професійний захист;

     компенсації,  встановлені  законодавством,  у  разі    втрати

роботи, у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці;

     призначення  і  виплату  пенсії   відповідно    до    чинного

законодавства;

     встановлення підвищених посадових окладів (ставок  заробітної

плати) за наукові ступені і вчені звання;

     виплату  педагогічним  і  науково-педагогічним    працівникам

надбавок за вислугу років  щомісячно  у  відсотках  до  посадового

окладу (ставки заробітної плати) залежно  від  стажу  педагогічної

роботи у таких розмірах: понад 3 роки -  10  відсотків,  понад  10

років - 20 відсотків, понад 20 років - 30 відсотків;

(  Установити,  що  у  2001  році  положення  і норми, передбачені

абзацом восьмим частини першої статті 57 реалізуються в розмірах і

порядку,  визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків,

врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих

бюджетів  на 2001 рік згідно із Законом N 2120-III ( 2120-14 ) від

07.12.2000 )

(  Установити,  що  у  2002  році  положення  і норми, передбачені

абзацом восьмим частини першої статті 57 реалізуються в розмірах і

порядку,  визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків,

врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих

бюджетів  на 2002 рік згідно із Законом N 2905-III ( 2905-14 ) від

20.12.2001 )

     надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди

в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за

сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків;

(  Установити,  що  у  2002  році  положення  і норми, передбачені

абзацом  дев'ятим частини першої статті 57 реалізуються в розмірах

і   порядку,   визначених  Кабінетом  Міністрів  України  в  межах

видатків,  врахованих  у розрахунках до Державного бюджету України

та  місцевих  бюджетів  на 2002 рік згідно із  Законом  N 2905-III

( 2905-14 ) від 20.12.2001 )

     виплату  педагогічним  і  науково-педагогічним    працівникам

допомоги на оздоровлення у  розмірі  місячного  посадового  окладу

(ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;

(  Установити,  що  у  2001  році  положення  і норми, передбачені

абзацом десятим частини першої статті 57 реалізуються в розмірах і

порядку,  визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків,

врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих

бюджетів  на 2001 рік згідно із Законом N 2120-III ( 2120-14 ) від

07.12.2000 )

(  Установити,  що  у  2002  році  положення  і норми, передбачені

абзацом  десятим  частини першої статті 57 реалізуються в розмірах

і   порядку,   визначених  Кабінетом  Міністрів  України  в  межах

видатків,  врахованих  у розрахунках до Державного бюджету України

та  місцевих  бюджетів  на 2002 рік згідно із  Законом  N 2905-III

( 2905-14 ) від 20.12.2001 )

     ( Дію  абзацу одинадцятого частини першої статті 57  зупинено

на  2004 рік  згідно  із   Законом  N  1344-IV  (  1344-15  )  від

27.11.2003  )  (  Дію абзацу одинадцятого частини першої статті 57

зупинено  на  2003  рік  згідно із Законом N 380-IV ( 380-15 ) від

26.12.2002  )  (  Дію абзацу одинадцятого частини першої статті 57

зупинено  на 2002 рік згідно із Законом N 2905-III ( 2905-14 ) від

20.12.2001  )  встановлення  середніх  посадових  окладів  (ставок

заробітної    плати)    науково-педагогічним   працівникам   вищих

навчальних  закладів  третього та четвертого рівнів акредитації на

рівні    подвійної    середньої   заробітної   плати   працівників

промисловості;

(  Установити,  що  у  2001  році  положення  і норми, передбачені

абзацом  одинадцятим  частини  першої  статті  57  реалізуються  в

розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах

видатків,  врахованих  у розрахунках до Державного бюджету України

та  місцевих  бюджетів  на  2001  рік згідно із Законом N 2120-III

( 2120-14 ) від 07.12.2000 )

(  Установити,  що  у  2002  році  положення  і норми, передбачені

абзацом  одинадцятим  частини  першої  статті  57  реалізуються  в

розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах

видатків,  врахованих  у розрахунках до Державного бюджету України

та  місцевих  бюджетів  на 2002 рік згідно із  Законом  N 2905-III

( 2905-14 ) від 20.12.2001 )

     (  Дію  абзацу дванадцятого частини першої статті 57 зупинено

на  2004 рік  згідно  із  Законом  N  1344-IV  (  1344-15  )   від

27.11.2003  )  (  Дію абзацу дванадцятого частини першої статті 57

зупинено  на  2003  рік  згідно із Законом N 380-IV ( 380-15 ) від

26.12.2002  )  (  Дію абзацу дванадцятого частини першої статті 57

зупинено  на 2002 рік згідно із Законом N 2905-III ( 2905-14 ) від

20.12.2001  )  встановлення  середніх  посадових  окладів  (ставок

заробітної   плати)   педагогічним  працівникам  вищих  навчальних

закладів першого та другого рівнів акредитації та інших навчальних

закладів  на  рівні  не  нижчому  від  середньої  заробітної плати

працівників промисловості.

(  Установити,  що  у  2001  році  положення  і норми, передбачені

абзацом  дванадцятим  частини  першої  статті  57  реалізуються  в

розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах

видатків,  врахованих  у розрахунках до Державного бюджету України

та  місцевих  бюджетів  на  2001  рік згідно із Законом N 2120-III

( 2120-14 ) від 07.12.2000 )

(  Установити,  що  у  2002  році  положення  і норми, передбачені

абзацом  дванадцятим  частини  першої  статті  57  реалізуються  в

розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах

видатків,  врахованих  у розрахунках до Державного бюджету України

та  місцевих  бюджетів  на 2002 рік згідно із  Законом  N 2905-III

( 2905-14 ) від 20.12.2001 )

     Перегляд    заробітної    плати        педагогічним        та

науково-педагогічним  працівникам  провадиться  двічі  на  рік   з

щоквартальною індексацією з урахуванням рівня інфляції.

     Затвердження  схеми  посадових  окладів  (ставок   заробітної

плати)  педагогічним,    науково-педагогічним    працівникам    та

підвищення (індексація) їх посадових  окладів  (ставок  заробітної

плати) проводиться у порядку,  встановленому  Кабінетом  Міністрів

України.

 

     2. Держава забезпечує:

     ( Дію  абзацу  другого  частини  другої статті 57 зупинено на

2004  рік згідно із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003 )

( Дію абзацу другого частини другої статті 57 зупинено на 2003 рік

згідно  із  Законом  N  380-IV  (  380-15 ) від 26.12.2002 ) ( Дію

абзацу  другого  частини  другої  статті  57  зупинено на 2002 рік

згідно  із  Законом  N  2905-III  (  2905-14  )  від  20.12.2001 )

встановлення  доплат  спеціалістам, які працюють в системі освіти,

до рівня середньомісячної заробітної плати працівників у цілому по

народному господарству;

     встановлення середнього  розміру  посадових  окладів  (ставок

заробітної плати) обслуговуючому  персоналу  відповідно  до  схеми

посадових  окладів  (ставок  заробітної  плати),   що    визначені

Кабінетом Міністрів України.

     Перегляд рівня заробітної плати спеціалістам, які працюють  у

системі освіти, і обслуговуючому персоналу  провадиться  двічі  на

рік з щоквартальною індексацією з урахуванням рівня інфляції.

 

     3. У разі захворювання педагогічного чи науково-педагогічного

працівника, яке унеможливлює виконання ними професійних обов'язків

і  обмежує  перебування  в  дитячому,  учнівському,  студентському

колективах, або тимчасового переведення за цих чи  інших  обставин

на іншу роботу, за ним зберігається попередній середній заробіток.

У  разі  хвороби  або  каліцтва  попередній  середній    заробіток

виплачується  до  відновлення  працездатності  або    встановлення

інвалідності.

 

     4.   (   Дію  абзацу  першого  частини  четвертої  статті  57

відновлено   згідно   із   Законом  N  1801-IV  (  1801-15  )  від

17.06.2004  )  (  Дію  абзацу  першого частини четвертої статті 57

зупинено  на  2004 рік згідно із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від

27.11.2003  )  (  Дію  абзацу  першого частини четвертої статті 57

зупинено  на  2003  рік  згідно із Законом N 380-IV ( 380-15 ) від

26.12.2002  )  Педагогічним  працівникам, які працюють у сільській

місцевості  і  селищах  міського  типу,  а  також пенсіонерам, які

раніше   працювали  педагогічними  працівниками  в  цих  населених

пунктах   і  проживають  у  них,  держава  відповідно  до  чинного

законодавства забезпечує безплатне користування житлом з опаленням

і освітленням у межах встановлених норм.

     Вони  мають  право на одержання у власність земельної ділянки

відповідно  до  чинного  законодавства.  (  Абзац  другий  частини

четвертої  статті  57  із  змінами,  внесеними згідно  із  Законом

N 1377-IV ( 1377-15 ) від 11.12.2003 )

 

     5.   Педагогічним   та  науково-педагогічним  працівникам  за

рахунок   власних   коштів  навчальних  закладів  може  надаватися

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

 

     Стаття 58.  Заохочення педагогічних та науково-педагогічних

                 працівників

 

     За    особливі    трудові    заслуги    педагогічні        та

науково-педагогічні працівники можуть бути нагороджені  державними

нагородами, представлені до присудження державних премій  України,

відзначені  знаками,  грамотами,  іншими  видами  морального    та

матеріального заохочення.

 

     Стаття 59. Відповідальність батьків за розвиток дитини

 

     1. Виховання  в  сім'ї  є  першоосновою  розвитку  дитини  як

особистості.

 

     2.  На    кожного    з    батьків    покладається    однакова

відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини.

 

     3. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов'язані:

     постійно дбати про фізичне здоров'я,  психічний  стан  дітей,

створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

     поважати гідність дитини, виховувати  працелюбність,  почуття

доброти, милосердя, шанобливе  ставлення  до  державної  і  рідної

мови, сім'ї, старших за віком, до народних традицій та звичаїв;

     виховувати повагу  до  національних,  історичних,  культурних

цінностей українського та інших  народів,  дбайливе  ставлення  до

історико-культурного  надбання   та    навколишнього    природного

середовища, любов до своєї країни;

     сприяти  здобуттю  дітьми  освіти  у  навчальних закладах або

забезпечувати  повноцінну  домашню освіту відповідно до вимог щодо

її змісту, рівня та обсягу;

     виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.

 

     4. Держава надає батькам і особам, які їх замінюють, допомогу

у виконанні ними своїх обов'язків, захищає права сім'ї.

 

     Стаття 60. Права батьків

 

     Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

     вибирати навчальний заклад для неповнолітніх дітей;

     обирати  і  бути    обраними    до    органів    громадського

самоврядування навчальних закладів;

     звертатися до державних органів управління освітою  з  питань

навчання, виховання дітей;

     захищати у  відповідних  державних  органах  і  суді  законні

інтереси своїх дітей.

 

 

                            Розділ IV

 

                ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ,

          МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 

     Стаття 61. Фінансово-господарська  діяльність навчальних

                закладів та установ, організацій, підприємств

                системи освіти

 

     1.  Фінансування  державних  навчальних  закладів та установ,

організацій,  підприємств  системи  освіти здійснюється за рахунок

коштів    відповідних    бюджетів,    коштів   галузей   народного

господарства,   державних   підприємств  і  організацій,  а  також

додаткових джерел фінансування.

 

     2.  Держава  забезпечує  бюджетні  асигнування  на  освіту  в

розмірі не меншому десяти відсотків національного доходу, а  також

валютні асигнування на основну діяльність.

 

     3. Кошти закладів і установ освіти та науки, які повністю або

частково фінансуються з бюджету, одержані від  здійснення  або  на

здійснення діяльності, передбаченої їх статутними документами,  не

вважаються прибутком і не оподатковуються.

 

     4. Додатковими джерелами фінансування є:

     кошти,  одержані  за   навчання,    підготовку,    підвищення

кваліфікації та  перепідготовку  кадрів  відповідно  до  укладених

договорів;

     плата за надання додаткових освітніх послуг;

     кошти, одержані за науково-дослідні роботи (послуги) та  інші

роботи,  виконані  навчальним  закладом на замовлення підприємств,

установ, організацій та громадян;

     доходи  від   реалізації    продукції    навчально-виробничих

майстерень, підприємств, цехів і господарств, від надання в оренду

приміщень, споруд, обладнання;

     дотації з місцевих бюджетів;

     кредити і позички банків, дивіденди  від  цінних  паперів  та

доходи від розміщення  на  депозитних  вкладах  тимчасово  вільних

позабюджетних коштів;

     валютні надходження;

     добровільні грошові внески,  матеріальні  цінності,  одержані

від підприємств, установ, організацій, окремих громадян;

     інші кошти.

 

     5. Розмір  плати  за  весь   строк   навчання,    підготовку,

перепідготовку,  підвищення  кваліфікації  кадрів  або  за надання

додаткових освітніх послуг встановлюється  навчальним  закладом  у

грошовій   одиниці   України  -  гривні,  з  урахуванням  офіційно

визначеного рівня інфляції за попередній календарний рік.

 

     Розмір плати   за   весь    строк    навчання,    підготовку,

перепідготовку,  підвищення  кваліфікації  кадрів  або  за надання

додаткових  освітніх  послуг   встановлюється   у   договорі,   що

укладається між навчальним закладом та особою,  яка навчатиметься,

або  юридичною  особою,  що  оплачуватиме  навчання,   підготовку,

перепідготовку,   підвищення   кваліфікації   кадрів  або  надання

додаткових освітніх послуг,  і не може змінюватися протягом усього

строку   навчання.   Типовий   договір  затверджується  спеціально

уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти

і науки.

 

     Розмір плати    за    весь    строк   навчання,   підготовку,

перепідготовку,  підвищення кваліфікації  кадрів  або  за  надання

додаткових   освітніх   послуг  публікується  у  загальнодержавних

друкованих засобах масової інформації та  інформаційних  збірниках

спеціально  уповноваженого  центрального органу виконавчої влади в

галузі освіти і науки.

 

     Кошти, отримані навчальним закладом  як  плата  за  навчання,

підготовку,  перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за

надання додаткових освітніх послуг, не оподатковуються і не можуть

бути  вилучені  в  доход держави або місцевих бюджетів.  Зазначені

кошти знаходяться у розпорядженні навчального  закладу  за  умови,

якщо   вони   спрямовуються  на  статутну  діяльність  навчального

закладу.

 

     Плата за  навчання,  підготовку,  перепідготовку,  підвищення

кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг може

вноситися за  весь  строк  навчання,  підготовки,  перепідготовки,

підвищення  кваліфікації  кадрів  або  надання додаткових освітніх

послуг повністю одноразово або частками - помісячно, по семестрах,

щорічно.

( Статтю  61  доповнено  частиною 5 згідно із  Законом  N 2887-III

( 2887-14 ) від 13.12.2001 )

 

     6. Кошти, матеріальні цінності та  нематеріальні  активи,  що

надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової  допомоги

або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних  осіб,  у  тому

числі нерезидентів, закладам і установам освіти  та  науки,  метою

діяльності яких не є одержання прибутку, для здійснення освітньої,

наукової,  оздоровчої,  спортивної,  культурної  діяльності,    не

вважаються прибутком і не оподатковуються.

 

     7. У  разі  одержання  коштів  з  інших  джерел  бюджетні  та

галузеві  асигнування  навчальних закладів та установ, організацій

системи освіти не зменшуються.

 

     8. Бюджетні асигнування на освіту та  позабюджетні  кошти  не

підлягають вилученню та використовуються виключно за призначенням.

 

     Стаття 62. Фінансування наукових досліджень

 

     1.   Фінансування   фундаментальних   та  пошукових  наукових

досліджень, наукових програм, проектів державного значення у вищих

навчальних  закладах,  науково-дослідних  установах системи освіти

здійснюється  на  конкурсній  основі  в  обсязі  не меншому десяти

відсотків  державних  коштів,  що  виділяються  на утримання вищих

навчальних закладів.

 

     2. Фінансування прикладних досліджень, розробок  здійснюється

за рахунок  бюджету  та  інших  джерел,  а  результати  досліджень

реалізуються як товар відповідно до чинного законодавства.

 

     Стаття 63. Матеріально-технічна база навчальних закладів та

                установ, організацій, підприємств системи освіти

 

     1.  Матеріально-технічна база навчальних закладів та установ,

організацій,  підприємств системи освіти включає будівлі, споруди,

землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло

та   інші   цінності.   Майно   навчальних  закладів  та  установ,

організацій,  підприємств  системи  освіти  належить їм на правах,

визначених чинним законодавством.

 

     2. Земельні ділянки державних навчальних закладів, установ та

організацій  системи освіти передаються їм у постійне користування

відповідно до Земельного кодексу України ( 561-12 ).

 

     3.  Навчальні  заклади  самостійно розпоряджаються прибутками

від господарської та іншої передбаченої їх статутами діяльності.

 

     4.  Основні  фонди,  оборотні  кошти  та інше майно державних

навчальних  закладів,  установ, організацій та підприємств системи

освіти не підлягають вилученню, крім випадків, передбачених чинним

законодавством.

 

     5. Об'єкти освіти і науки, що фінансуються з бюджету, а також

підрозділи,  технологічно  пов'язані  з  навчальним  та   науковим

процесом,  не  підлягають  приватизації,   перепрофілюванню    або

використанню не за призначенням.

 

     6.   Потреби   державних   навчальних  закладів  та  установ,

організацій  системи  освіти для розвитку їх матеріально-технічної

бази   задовольняються   державою   першочергово   відповідно   до

затверджених Кабінетом Міністрів України нормативів.

 

 

                             Розділ V

 

                    МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

 

      Стаття 64. Міжнародне  співробітництво  у державній системі

                 освіти

 

     1.  Навчальні  заклади,  наукові,  науково-виробничі установи

системи  освіти,  органи державного управління освітою мають право

укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки

із  навчальними  закладами,  науковими  установами  системи освіти

зарубіжних   країн,   міжнародними   організаціями,  фондами  тощо

відповідно до чинного законодавства України.

 

     2.  Державні  навчальні заклади та наукові, науково-виробничі

установи  державної  системи  освіти, органи державного управління

освітою  мають  право  здійснювати  зовнішньоекономічну діяльність

відповідно  до законодавства на основі договорів, укладених ними з

іноземними  юридичними,  фізичними  особами, мати власний валютний

рахунок, створювати спільні підприємства.

 

     3.  Міністерство  освіти  України,  міністерства і відомства,

яким  підпорядковані  навчальні  заклади, Вища атестаційна комісія

України   разом  з  іншими  державними  установами,  організаціями

проводять   роботу,   пов'язану  з  встановленням  еквівалентності

атестатів  і  дипломів,  міжнародним  визнанням навчальних курсів,

кваліфікацій, вчених ступенів і звань.

 

     4. ( Частина четверта статті 64 втратила чинність  в  частині

звільнення від сплати ввізного мита, митних та акцизних  зборів  і

податку  на   добавлену   вартість   з   товарів,   що   ввозяться

(пересилаються) на митну територію України на  підставі  Закону  N

608/96-ВР   від   17.12.96   )   Держава    сприяє    міжнародному

співробітництву навчальних закладів та органів управління освітою,

виділяє   їм   відповідні   валютні   асигнування,   звільняє  від

оподаткування,  сплати  мита і митного збору за навчальне, наукове

та  виробниче  обладнання  та  приладдя, що надходять для них з-за

кордону для навчальних і наукових цілей.

 

     5.  Валютні, матеріальні надходження від зовнішньоекономічної

діяльності   використовуються  державними  навчальними  закладами,

науковими,   науково-виробничими  установами  системи  освіти  для

забезпечення  їх  власної  статутної  діяльності  згідно  з чинним

законодавством.

 

                            Розділ VI

 

                       МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ

 

     Стаття 65. Міжнародні договори

 

     Якщо міжнародним договором України встановлено інші  правила,

ніж ті, що  передбачені  законодавством  України  про  освіту,  то

застосовуються правила міжнародного договору.

 

 

                            Розділ VII

 

                  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ

                     ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОСВІТУ

 

     Стаття 66. Відповідальність  за порушення законодавства про

                освіту

 

     Посадові особи і громадяни, винні в  порушенні  законодавства

про освіту, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством

України.

 

 

 Голова Верховної Ради Української РСР                   Л.КРАВЧУК

 

 м. Київ, 23 травня 1991 року

          N 1060-XII

 

 

                   З А К О Н   У К Р А Ї Н И

                   Про загальну середню освіту 

     

     ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 28, ст.230 )

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законом  

N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000, ВВР, 2000, N 27, ст.213 }

 

{ Додатково див. Закон  

N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 2-3, ст.10 }

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами  

N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001, ВВР, 2002, N 12-13, ст.92  

N  380-IV  (  380-15 ) від 26.12.2002, ВВР, 2003, N 10-11, ст.86  

N 1344-IV  ( 1344-15 ) від 27.11.2003, ВВР, 2004, N 17-18, ст.250  

N 2285-IV  ( 2285-15 ) від 23.12.2004, ВВР, 2005, N 7-8, ст.162  

N 2505-IV  ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19,                                                               

                                                         ст.267  

N 3235-IV  ( 3235-15 ) від 20.12.2005, ВВР, 2006, N 9, N 10-11,                                                           

                                                          ст.96  

N  489-V   (  489-16 ) від 19.12.2006, ВВР, 2007, N 7-8, ст.66 }

         

           { Додатково див. Рішення Конституційного Суду           

            N 6-рп/2007 ( v0a6p710-07 ) від 09.07.2007 }

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами 

N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007, ВВР, 2008, N 5-6, N 7-8, ст.78                                 

                             - зміни діють по 31 грудня 2008 року }

         

           { Додатково див. Рішення Конституційного Суду            

            N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами  

N  309-VI (  309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253  

N 2442-VI ( 2442-17 ) від 06.07.2010 }

 

     Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи загальної середньої  освіти,  що сприяє  вільному  розвитку  людської особистості,  формує цінності правового демократичного суспільства в Україні. 

                  

                   Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

     Стаття 1. Законодавство України про загальну середню освіту

 

     Законодавство України про загальну середню  освіту  базується на  Конституції  України  (  254к/96-ВР  )  і складається з Закону України  "Про  освіту"  (   1060-12   ),   цього   Закону,   інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України,  згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

 

     Стаття 2. Основні завдання законодавства України про загальну                середню освіту

 

     Основними завданнями   законодавства   України  про  загальну середню освіту є:

     забезпечення права громадян на  доступність  і  безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти;

     забезпечення необхідних   умов   функціонування   і  розвитку загальної середньої освіти;

     забезпечення нормативно-правової  бази  щодо   обов'язковості повної загальної середньої освіти;

     визначення структури та змісту загальної середньої освіти;

     визначення органів управління  системою  загальної  середньої освіти та їх повноважень;

     визначення прав  та  обов'язків учасників навчально-виховного процесу,  встановлення відповідальності за порушення законодавства про загальну середню освіту.

 

     Стаття 3. Загальна середня освіта

 

     Загальна середня  освіта  - цілеспрямований процес оволодіння систематизованими  знаннями  про  природу,  людину,   суспільство, культуру   та   виробництво  засобами  пізнавальної  і  практичної діяльності,  результатом якого  є  інтелектуальний,  соціальний  і фізичний розвиток особистості, що є основою для подальшої освіти і трудової діяльності.

     Загальна середня освіта  є  обов'язковою  основною  складовою безперервної освіти.

     Загальна середня освіта спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання та виховання, які грунтуються на    загальнолюдських    цінностях   та   принципах   науковості, полікультурності,  світського   характеру   освіти,   системності, інтегративності,   єдності   навчання   і  виховання,  на  засадах гуманізму,  демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями  і  народами  в  інтересах  людини,  родини,  суспільства, держави.

 

     Стаття 4. Система загальної середньої освіти

 

     Систему загальної середньої освіти становлять:

     загальноосвітні навчальні   заклади   всіх   типів   і   форм власності,  у  тому числі для громадян,  які потребують соціальної допомоги   та   соціальної    реабілітації,    навчально-виробничі комбінати,  позашкільні  заклади,  науково-методичні  установи  та органи управління системою загальної  середньої  освіти,  а  також професійно-технічні   та   вищі   навчальні  заклади  I-II  рівнів акредитації, що надають повну загальну середню освіту.

 

     Стаття 5. Завдання загальної середньої освіти

 

     Завданнями загальної середньої освіти є:

     виховання громадянина України;

     формування особистості  учня   (вихованця),   розвиток   його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

     виконання вимог   Державного  стандарту  загальної  середньої освіти,  підготовка  учнів  (вихованців)  до  подальшої  освіти  і трудової діяльності;

     виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України,  прав і свобод людини  і  громадянина, почуття  власної гідності,  відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

     реалізація права  учнів  (вихованців)  на  вільне  формування політичних і світоглядних переконань;

     виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій  і  звичаїв,  державної  та  рідної  мови,   національних цінностей Українського народу та інших народів і націй;

     виховання свідомого  ставлення  до свого здоров'я та здоров'я інших  громадян  як  найвищої  соціальної   цінності,   формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя,  збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців).

 

     Стаття 6. Здобуття повної загальної середньої освіти

 

     1. Громадянам України  незалежно  від  раси,  кольору  шкіри, політичних,  релігійних та інших переконань,  статі,  етнічного та соціального походження,  майнового стану, місця проживання, мовних або   інших   ознак  забезпечується  доступність  і  безоплатність здобуття  повної  загальної  середньої  освіти   у   державних   і комунальних навчальних закладах.

     2. Громадяни України мають право на здобуття повної загальної середньої освіти у приватних навчальних закладах.

     3. Здобуття повної загальної середньої  освіти  у  навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності має відповідати  вимогам  Державного  стандарту  загальної   середньої освіти.

     4. Іноземці  та  особи  без  громадянства,  які перебувають в Україні на законних підставах,  здобувають повну загальну  середню освіту у порядку, встановленому для громадян України.

     5. Відповідальність  за  здобуття  повної загальної середньої освіти дітьми покладається на їх батьків,  а дітьми,  позбавленими батьківського  піклування,  -  на  осіб,  які  їх  замінюють,  або навчальні заклади, де вони виховуються.

 

     Стаття 7. Мова (мови) навчання і виховання у загальноосвітніх                навчальних закладах

 

     Мова (мови)   навчання   і   виховання   у   загальноосвітніх навчальних закладах визначається відповідно до Конституції України і Закону України "Про мови в Українській РСР" ( 8312-11 ).

 

     Розділ II. ЗАГАЛЬНООСВІТНІ ТА ІНШІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ                   СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

     Стаття 8. Загальноосвітній навчальний заклад

 

     1. Загальноосвітній навчальний заклад - навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права громадян на загальну середню освіту.

     Загальноосвітній навчальний заклад,  заснований на  приватній формі  власності,  здійснює свою діяльність за наявності ліцензії, виданої в установленому законодавством України порядку.

     2. Загальноосвітній   навчальний    заклад,    що    здійснює інноваційну   діяльність,  може  мати  статус  експериментального. Статус експериментального не змінює підпорядкування,  тип і  форму власності  загальноосвітнього  навчального закладу.  Положення про експериментальний     загальноосвітній      навчальний      заклад затверджується Міністерством освіти України.

 

 

 

 

     Стаття 9.  Типи загальноосвітніх та інших навчальних закладів                 системи загальної середньої освіти

 

     1.   Відповідно  до  освітнього  рівня,  який  забезпечується загальноосвітнім навчальним закладом (I ступінь - початкова школа, що забезпечує початкову загальну  освіту,  II  ступінь  -  основна школа, що забезпечує базову загальну середню освіту, III ступінь - старша школа,  що забезпечує повну  загальну  середню  освіту,  як правило,  з  профільним  спрямуванням  навчання),  та особливостей учнівського  контингенту  існують  різні   типи   загальноосвітніх навчальних   закладів.  Школи  кожного  з  трьох  ступенів  можуть функціонувати разом або самостійно.

     До загальноосвітніх навчальних закладів належать:

     школа I-III ступенів;

     спеціалізована школа  (школа-інтернат)   I-III   ступенів   з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів;

     гімназія (гімназія-інтернат)   -   навчальний  заклад  II-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів  відповідно  до профілю;

     колегіум (колегіум-інтернат)   -   навчальний  заклад  II-III ступенів філологічно-філософського та (або)  культурно-естетичного профілю;

     ліцей (ліцей-інтернат)  -  навчальний  заклад  III  ступеня з профільним навчанням та допрофесійною підготовкою  (може  надавати освітні послуги II ступеня, починаючи з 8 класу);

     школа-інтернат I-III ступенів - навчальний заклад з частковим або повним утриманням за рахунок  держави  дітей,  які  потребують соціальної допомоги;

     спеціальна школа (школа-інтернат) I-III ступенів - навчальний заклад для дітей,  які  потребують  корекції  фізичного  та  (або) розумового розвитку;

     санаторна школа  (школа-інтернат) I-III ступенів - навчальний заклад з відповідним профілем для дітей,  які потребують тривалого лікування;

     школа соціальної  реабілітації - навчальний заклад для дітей, які потребують особливих умов виховання  (створюється  окремо  для хлопців і дівчат);

     вечірня (змінна)  школа  II-III  ступенів - навчальний заклад для громадян,  які не мають можливості навчатися у школах з денною формою навчання;

     навчально-реабілітаційний центр - навчальний заклад для дітей з особливими освітніми  потребами,  зумовленими  складними  вадами розвитку.

{  Частина  перша статті 9 в редакції Закону N 2442-VI ( 2442-17 ) від 06.07.2010 }

     2. Інші навчальні заклади системи загальної середньої освіти:

     позашкільний навчально-виховний  заклад  -  навчальний заклад для виховання дітей та задоволення їх потреб у  додатковій  освіті за   інтересами   (науковими,   технічними,  художньо-естетичними, спортивними тощо);

     міжшкільний навчально-виробничий комбінат - навчальний заклад для забезпечення потреб учнів загальноосвітніх навчальних закладів у профорієнтаційній, допрофесійній, професійній підготовці;

     професійно-технічний навчальний заклад  -  навчальний  заклад для  забезпечення  потреб громадян у професійно-технічній і повній загальній середній освіті;

     вищий навчальний заклад I-II рівнів акредитації -  навчальний заклад      для      задоволення      потреб      громадян      за освітньо-кваліфікаційними   рівнями   молодшого   спеціаліста    і бакалавра  з  одночасним  завершенням  здобуття  повної  загальної середньої освіти.

     3.  Загальноосвітні  навчальні  заклади  можуть  створювати у своєму  складі  класи  (групи) з вечірньою (заочною), дистанційною формою  навчання,  класи  (групи)  з поглибленим вивченням окремих предметів,  спеціальні  та  інклюзивні  класи для навчання дітей з особливими  освітніми  потребами.  {  Абзац перший частини третьої статті  9  із  змінами,  внесеними  згідно із  Законом  N  2442-VI ( 2442-17 ) від 06.07.2010 }

     Загальноосвітні навчальні     заклади      незалежно      від підпорядкування,  типів  і  форм  власності  можуть  мати у своєму складі  інтернати  з  частковим  або   повним   утриманням   учнів (вихованців) за рахунок власника.

     Загальноосвітні навчальні     заклади    можуть    створювати навчально-виховні комплекси у складі  навчальних  закладів  різних типів   і  рівнів  акредитації  для  задоволення  допрофесійних  і професійних запитів громадян, а також навчально-виховні об'єднання з   дошкільними   та   позашкільними   навчальними  закладами  для задоволення освітніх і культурно-освітніх потреб.

     Загальноосвітні навчальні    заклади     для     задоволення допрофесійних,  професійних  запитів  та культурно-освітніх потреб громадян можуть входити до складу освітніх округів,  спілок, інших об'єднань,  у  тому  числі  за  участі навчальних закладів системи дошкільної, загальної           середньої,           позашкільної, професійно-технічної   та  вищої  освіти  різних  типів  і  рівнів акредитації,  закладів  культури,  фізичної  культури  та  спорту, підприємств  і  громадських  організацій.  Положення  про освітній округ затверджується  Кабінетом  Міністрів України ( 777-2010-п ). {  Частину  третю  статті  9 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 2442-VI ( 2442-17 ) від 06.07.2010 }

     4. Перелік      спеціальних       загальноосвітніх       шкіл (шкіл-інтернатів)  визначається  Міністерством  освіти  України за погодженням з Міністерством охорони здоров'я України.

     5. Положення   про    загальноосвітні    навчальні    заклади (  964-2000-п,  778-2010-п  )  затверджуються  Кабінетом Міністрів України.

     Загальноосвітній навчальний  заклад  на  основі Положення про загальноосвітні   навчальні   заклади   розробляє   статут,   який затверджується    власником    (для   державних   та   комунальних загальноосвітніх  навчальних  закладів   -   відповідним   органом управління  освітою)  та  реєструється місцевим органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.

 

     Стаття 10. Статус загальноосвітнього навчального закладу

 

     1. Загальноосвітній навчальний заклад є юридичною особою.  За своїми  організаційно-правовими  формами загальноосвітні навчальні заклади можуть  бути  державної,  комунальної  та  приватної  форм власності.

     2. Статус  державного має загальноосвітній навчальний заклад, заснований на державній формі власності.

     3. Статус  комунального   має   загальноосвітній   навчальний заклад, заснований на комунальній формі власності.

     4. Статус  приватного має загальноосвітній навчальний заклад, заснований на приватній формі власності.

 

     Стаття 11. Створення, реорганізація та ліквідація                 загальноосвітнього навчального закладу

 

     1. Державні  та  комунальні загальноосвітні навчальні заклади створюються відповідно центральними, місцевими органами виконавчої влади   або   органами   місцевого  самоврядування  з  урахуванням соціально-економічних,  національних,  культурно-освітніх і мовних потреб   за  наявності  необхідної  кількості  учнів  (вихованців) відповідно  до  встановлених  нормативів  наповнюваності   класів, необхідної   матеріально-технічної   та  науково-методичної  бази, педагогічних кадрів у порядку,  встановленому Кабінетом  Міністрів України.

     2. Рішення   про   створення   комунальних   загальноосвітніх навчальних  закладів  для   дітей-сиріт   і   дітей,   позбавлених батьківського   піклування,   спеціальних   загальноосвітніх  шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей,  які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку,  приймаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними  адміністраціями  за погодженням з Міністерством освіти України.

     3. Рішення  про  створення  гімназій,   ліцеїв,   колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів),  заснованих на комунальній формі  власності,  приймаються  за  поданням  відповідних  органів управління  освітою  Радою  міністрів  Автономної Республіки Крим, обласними,  Київською  та  Севастопольською  міськими   державними адміністраціями.

     4. Рішення   про   створення  загальноосвітнього  навчального закладу,  заснованого на приватній  формі  власності,  приймається засновником  (власником)  у порядку,  встановленому законодавством України.

     5. Рішення про створення  шкіл  соціальної  реабілітації,  їх підпорядкованість  і  джерела  фінансування  приймається Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства освіти України.

     6. Реорганізація  і  ліквідація  загальноосвітніх  навчальних закладів   проводяться  у  порядку,  встановленому  законодавством України.

     Реорганізація і   ліквідація   загальноосвітніх    навчальних закладів  у сільській місцевості,  заснованих на комунальній формі власності, допускаються лише за згодою територіальних громад.

 

     Розділ III.  ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У                     ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

 

     Стаття 12. Термін навчання

 

     1. Термін навчання для здобуття  повної  загальної  середньої освіти  у  загальноосвітніх  навчальних  закладах  I-III  ступенів становить  11  років:  {  Абзац перший частини першої статті 12 із змінами,  внесеними  згідно із  Законом  N 2442-VI ( 2442-17 ) від 06.07.2010 }

     у загальноосвітніх навчальних закладах I ступеня - 4 роки;

     у загальноосвітніх навчальних закладах II ступеня - 5 років;

     у  загальноосвітніх навчальних закладах III ступеня - 2 роки. {  Абзац  четвертий частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2442-VI ( 2442-17 ) від 06.07.2010 }

     2. Термін навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей,  які  потребують  корекції  фізичного  та  (або) розумового розвитку   (  585-2003-п  ),  встановлюється  Кабінетом  Міністрів України.

     3. У професійно-технічних та вищих навчальних  закладах  I-II рівнів  акредитації  термін  здобуття  повної  загальної середньої освіти встановлюється Міністерством освіти України.

 

     Стаття 13. Форми навчання

 

     Навчально-виховний процес   у   загальноосвітніх   навчальних закладах   здійснюється  за  груповою  та  індивідуальною  формами навчання,  положення  про  які  затверджує   Міністерство   освіти України.

     Бажаючим надається право і створюються умови для прискореного закінчення школи, складання іспитів екстерном.

 

     Стаття 14. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних                 закладів

 

     1. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів не повинна перевищувати 30 учнів.

     2. У загальноосвітніх  навчальних  закладах,  розташованих  у селах,    селищах,   кількість   учнів   у   класах   визначається демографічною ситуацією,  але повинна  становити  не  менше  п'яти осіб.  При  меншій  кількості учнів у класі заняття проводяться за індивідуальною формою навчання.

     3. Порядок  поділу  класів  на  групи  при  вивченні  окремих предметів   встановлюється   Міністерством   освіти   України   за погодженням з Міністерством фінансів України.

     4. Для спеціальних  загальноосвітніх  шкіл  (шкіл-інтернатів) кількість  учнів у класі визначається Міністерством освіти України за  погодженням  із  Міністерством  охорони  здоров'я  України   і Міністерством фінансів України.

     5. Кількість  учнів у групах продовженого дня та вихованців у групах   загальноосвітніх   навчальних   закладів    усіх    типів визначається   Міністерством   освіти  України  за  погодженням  з Міністерством фінансів України.

 

     Стаття 15. Навчальні плани та навантаження учнів

 

     1. Базовий  навчальний   план   загальноосвітніх   навчальних закладів  (далі  -  Базовий навчальний план) визначає структуру та зміст загальної середньої освіти через  інваріантну  і  варіативну складові,  які  встановлюють  погодинне та змістове співвідношення між освітніми галузями (циклами  навчальних  предметів),  гранично допустиме  навчальне навантаження учнів та загальнорічну кількість навчальних годин.  Інваріантна складова змісту загальної середньої освіти формується на державному рівні,  є єдиною для всіх закладів загальної середньої  освіти,  визначається  через  освітні  галузі Базового  навчального плану.  Варіативна складова змісту загальної середньої освіти формується загальноосвітнім навчальним закладом з урахуванням   особливостей   регіону  та  індивідуальних  освітніх запитів  учнів   (вихованців).   Базовий   навчальний   план   для загальноосвітніх     навчальних     закладів     незалежно     від підпорядкування,  типів і форм власності затверджується  Кабінетом Міністрів України.

     2. На  основі  Базового навчального плану Міністерство освіти України затверджує типові  навчальні  плани  для  загальноосвітніх навчальних  закладів  незалежно від підпорядкування,  типів і форм власності. У типових навчальних планах освітні галузі реалізуються в   навчальні   предмети  та  курси  інваріантної  та  варіативної складових змісту загальної середньої освіти.

     Типові навчальні   плани   встановлюють   сумарне    гранично допустиме  навчальне  навантаження  учнів.  { Абзац другий частини другої статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2442-VI ( 2442-17 ) від 06.07.2010 } 

     { Абзац третій частини другої статті 15 виключено на підставі Закону N 2442-VI ( 2442-17 ) від 06.07.2010 }

     {  Абзац  четвертий  частини  другої  статті  15 виключено на підставі Закону N 2442-VI ( 2442-17 ) від 06.07.2010 }

     { Абзац п'ятий частини другої статті 15 виключено на підставі Закону N 2442-VI ( 2442-17 ) від 06.07.2010 }

     { Абзац шостий частини другої статті 15 виключено на підставі Закону N 2442-VI ( 2442-17 ) від 06.07.2010 }

     { Абзац сьомий частини другої статті 15 виключено на підставі Закону N 2442-VI ( 2442-17 ) від 06.07.2010 }

     {  Абзац  восьмий  частини  другої  статті  15  виключено  на підставі Закону N 2442-VI ( 2442-17 ) від 06.07.2010 } 

     3. На  основі  типових  навчальних  планів   загальноосвітнім навчальним   закладом   складається   робочий  навчальний  план  з конкретизацією  варіативної  складової   і   визначенням   профілю навчання.

     Робочі навчальні     плани     державних     і    комунальних загальноосвітніх навчальних  закладів  затверджуються  відповідним органом  управління  освітою.  Робочі  навчальні  плани  приватних загальноосвітніх навчальних закладів погоджуються  з  відповідними органами управління освітою.

     Робочі навчальні    плани    професійно-технічних   і   вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації,  в  частині  здобуття повної загальної середньої освіти, розробляються на основі типових навчальних планів  для  загальноосвітніх  навчальних  закладів  та погоджуються з Міністерством освіти України.

     Експериментальні робочі   навчальні   плани   складаються,  з урахуванням   типових   навчальних    планів,    загальноосвітніми навчальними закладами, що мають статус експериментальних.

     Запровадження експериментальних  робочих  навчальних  планів, нових освітніх програм,  педагогічних новацій і технологій можливе лише за рішенням Міністерства освіти України.

 

     Стаття 16.  Навчальний рік та режим роботи загальноосвітнього                  навчального закладу

 

     1. Навчальний  рік  у  загальноосвітніх  навчальних  закладах незалежно    від   підпорядкування,   типів   і   форм   власності розпочинається у День знань - 1 вересня і закінчується не  пізніше 1 липня наступного року. 

     {  Частину  другу  статті  16  виключено  на  підставі Закону N 2442-VI ( 2442-17 ) від 06.07.2010 } 

     3. Структура   навчального  року  (за  чвертями,  півріччями, семестрами)  та  тривалість   навчального   тижня   встановлюються загальноосвітнім  навчальним закладом у межах часу,  передбаченого робочим навчальним планом,  за погодженням з  відповідним  органом управління освітою.

     4. Режим   роботи   загальноосвітнього   навчального  закладу визначається  ним  на  основі  нормативно-правових  актів  та   за погодженням       з       відповідним       органом      державної санітарно-епідеміологічної служби.

     5. Тривалість уроків у загальноосвітніх  навчальних  закладах становить:  у  перших  класах  -  35 хвилин,  у других - четвертих класах  -  40  хвилин,  у п'ятих - одинадцятих класах - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами    управління    освітою    та     органами     державної санітарно-епідеміологічної  служби.  { Абзац перший частини п'ятої статті  16  із  змінами,  внесеними  згідно із  Законом  N 2442-VI ( 2442-17 ) від 06.07.2010 }

     Різниця в  часі  навчальних  годин  перших - четвертих класів обов'язково обліковується і компенсується проведенням  додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями.

     6. Тривалість  канікул у загальноосвітніх навчальних закладах протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

 

     Стаття 17.  Виховний процес у загальноосвітніх навчальних                  закладах

 

     1. Виховання учнів (вихованців) у загальноосвітніх навчальних закладах  здійснюється   в   процесі   урочної,   позаурочної   та позашкільної роботи з ними.

     Цілі виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах визначаються  на  основі  принципів,  закладених   у   Конституції України, законах та інших нормативно-правових актах України.

     2. У   загальноосвітніх  навчальних  закладах  забороняється утворення і діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

     3. Примусове  залучення  учнів  (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів до  вступу  в  будь-які  об'єднання  громадян, релігійні організації і воєнізовані формування забороняється.

 

     Стаття 18. Зарахування учнів

 

     1. Місцеві  органи  виконавчої  влади  або  органи  місцевого самоврядування  закріплюють   за   загальноосвітніми   навчальними закладами   відповідні   території  обслуговування  і  до  початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати.

     2. Зарахування  учнів   до   загальноосвітнього   навчального закладу  проводиться  наказом директора,  що видається на підставі заяви,  за  наявності  медичної  довідки  встановленого  зразка  і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

     3. Зарахування   учнів   до   гімназій,  ліцеїв,  колегіумів, спеціалізованих  шкіл  (шкіл-інтернатів)  проводиться  у  порядку, встановленому Міністерством освіти України.

     4. Зарахування  учнів  до  загальноосвітньої санаторної школи (школи-інтернату)   проводиться    у    порядку,     встановленому Міністерством  освіти  України  та  Міністерством охорони здоров'я України.

     5. Направлення  учнів   (вихованців)   до   шкіл   соціальної реабілітації   та  дострокове  звільнення  їх  із  цих  навчальних закладів здійснюються за рішенням суду.

     6. Зарахування та добір  дітей  для  навчання  у  спеціальних загальноосвітніх  школах  (школах-інтернатах),  їх  переведення  з одного типу таких навчальних закладів  до  іншого  проводиться  за висновком відповідних психолого-медико-педагогічних консультацій у порядку, встановленому Міністерством освіти України.

 

 

     Розділ IV.  УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В                   ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

 

     Стаття 19. Учасники навчально-виховного процессу

 

     Учасниками навчально-виховного   процесу  в  загальноосвітніх навчальних закладах є:

     учні (вихованці);

     керівники;

     педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі;

     інші спеціалісти;

     батьки або особи, які їх замінюють.

 

     Стаття 20. Учень (вихованець)

 

     1. Учень (вихованець) - особа, яка навчається і виховується в одному із загальноосвітніх навчальних закладів.  Зарахування учнів до загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється,  як правило, з 6 років.

     2. Статус учнів (вихованців) як учасників навчально-виховного процесу  у  загальноосвітніх  навчальних  закладах,  їх  права  та обов'язки  визначаються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

 

     Стаття 21. Соціальний захист учнів (вихованців)

 

     1. Учням (вихованцям)  загальноосвітніх  навчальних  закладів може  подаватися  додатково  соціальна  і  матеріальна допомога за рахунок коштів центральних органів виконавчої  влади  та  місцевих бюджетів,  коштів  юридичних  і фізичних осіб України та громадян, які   проживають   за   її   межами,   а   також   коштів    фонду загальнообов'язкового навчання та за рахунок інших надходжень.

     Учні (вихованці)    загальноосвітніх    навчальних   закладів незалежно від підпорядкування,  типів і форм власності мають право на пільговий проїзд міським та приміським пасажирським транспортом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

     Учні (вихованці)  загальноосвітніх  навчальних   закладів   у сільській  місцевості забезпечуються транспортом до місця навчання і додому безоплатно.

     2. Діти  з  вадами  слуху,  зору,   опорно-рухового   апарату забезпечуються   засобами   індивідуальної   корекції  в  порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

     3. Вихованці шкіл-інтернатів усіх типів з  числа  дітей-сиріт та  дітей,  позбавлених  батьківського піклування,  перебувають на повному державному  утриманні.  Діти-сироти  та  діти,  позбавлені батьківського піклування,  які навчаються в інших загальноосвітніх навчальних закладах,  забезпечуються харчуванням, одягом та іншими послугами  у  порядку,  встановленому Кабінетом Міністрів України. Утримання вихованців,  які потребують корекції фізичного та  (або) розумового   розвитку,   у   спеціальних  загальноосвітніх  школах (школах-інтернатах) здійснюється за рахунок держави.

     4. Діти-сироти,  діти,  позбавлені батьківського  піклування, діти,  які  потребують  корекції  фізичного  та  (або)  розумового розвитку,  працевлаштовуються або продовжують  навчання  згідно  з одержаною освітою у порядку, встановленому законодавством України.

 

 

     Стаття 22. Охорона та зміцнення здоров'я учнів (вихованців)

 

     1. Загальноосвітній  навчальний заклад забезпечує безпечні та нешкідливі умови  навчання,  режим  роботи,  умови  для  фізичного розвитку  та  зміцнення  здоров'я,  формує  гігієнічні  навички та засади здорового способу життя учнів (вихованців).

     2. Учні  (вихованці)  загальноосвітніх  навчальних   закладів незалежно    від   підпорядкування,   типів   і   форм   власності забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками,  які  входять  до штату цих закладів або відповідних закладів   охорони   здоров'я,   у   порядку   (   1318-2009-п  ), встановленому Кабінетом Міністрів України.

     Заклади охорони  здоров'я разом з органами управління освітою та органами  охорони  здоров'я  щорічно  забезпечують  безоплатний медичний  огляд  учнів  (вихованців),  моніторинг і корекцію стану здоров'я,    проведення    лікувально-профілактичних   заходів   у загальноосвітніх     навчальних     закладах     незалежно     від підпорядкування,  типів  і  форм власності. ( Частина друга абзацу другого  статті  22  із  змінами,  внесеними  згідно  із Законом N 1642-III ( 1642-14 ) від 06.04.2000 )

     3. Відповідальність    за    організацію   харчування   учнів (вихованців) у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно  від підпорядкування,  типів  і  форм  власності додержання в них вимог санітарно-гігієнічних  і  санітарно-протиепідемічних правил і норм покладається на засновників (власників), керівників цих навчальних закладів.   Норми   та   порядок   організації   харчування  учнів (вихованців) у загальноосвітніх навчальних закладах встановлюються Кабінетом Міністрів України. ( Частина третя статті 22 із змінами, внесеними   згідно   із   Законом  N  1642-III  (  1642-14  )  від 06.04.2000 )

     4. Контроль  за  охороною здоров'я та якістю харчування учнів (вихованців) покладається на органи охорони здоров'я.

 

     Стаття 23. Заохочення учнів (вихованців)

 

     Для учнів (вихованців) встановлюються різні  види  морального стимулювання     та    матеріального    заохочення,    передбачені Міністерством освіти України,  іншими органами виконавчої влади та органами  місцевого  самоврядування,  статутом  загальноосвітнього навчального закладу.

 

     Стаття 24. Педагогічні працівники

 

     1. Педагогічним працівником повинна  бути  особа  з  високими моральними   якостями,  яка  має  відповідну  педагогічну  освіту, належний  рівень  професійної  підготовки,  здійснює   педагогічну діяльність,  забезпечує  результативність  та якість своєї роботи, фізичний та  психічний  стан  здоров'я  якої  дозволяє  виконувати професійні  обов'язки  в  навчальних  закладах  системи  загальної середньої освіти.  Перелік посад педагогічних працівників  системи загальної  середньої  освіти  встановлюється  Кабінетом  Міністрів України.

     2. Посаду керівника  загальноосвітнього  навчального  закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності може займати особа,  яка є громадянином України, має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра,  стаж педагогічної роботи не менше трьох років,  успішно пройшла атестацію керівних кадрів  освіти  у порядку, встановленому Міністерством освіти України.

 

     Стаття 25. Педагогічне навантаження

 

     1. Педагогічне    навантаження   вчителя   загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування,  типу  і  форми власності  -  час,  призначений для здійснення навчально-виховного процесу.

     ( Дію  абзацу  другого  частини  першої статті 25 зупинено на 2004  рік згідно із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003 ) ( Дію абзацу другого частини першої статті 25 зупинено на 2003 рік згідно  із  Законом  N  380-IV  (  380-15 ) від 26.12.2002 ) ( Дію абзацу  другого  частини  першої  статті  25  зупинено на 2002 рік згідно  із  Законом  N  2905-III  (  2905-14  )  від  20.12.2001 ) Педагогічне  навантаження  вчителя  включає  18  навчальних  годин протягом  навчального тижня, що становлять тарифну ставку, а також інші  види  педагогічної  діяльності  в  такому  співвідношенні до тарифної ставки:

(  Установити,  що  у  2001  році  положення  і норми, передбачені абзацом   другим   частини   першої   статті   25  реалізуються  в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків,  врахованих  у розрахунках до Державного бюджету України та  місцевих  бюджетів  на  2001  рік згідно із Законом N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000 ) (  Установити,  що  у  2002  році  положення  і норми, передбачені абзацом  другим частини першої статті 25 реалізуються  в  розмірах і   порядку,   визначених  Кабінетом  Міністрів  України  в  межах видатків,  врахованих  у розрахунках до Державного бюджету України та  місцевих  бюджетів  на 2002 рік згідно із  Законом  N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001 ) (  Установити,  що  у  2004  році  положення  і норми, передбачені абзацом  другим частини першої статті 25 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів  на  2004 рік згідно із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003 )

     (  Дію  абзацу  третього частини першої статті 25 зупинено на 2004  рік згідно із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003 ) (  Дію  абзацу  третього частини першої статті 25 зупинено на 2003 рік  згідно  із Законом N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002 ) ( Дію абзацу  третього  частини  першої  статті  25 зупинено на 2002 рік згідно  із  Законом N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001 ) класне керівництво - 20-25 відсотків;

(  Установити,  що  у  2001  році  положення  і норми, передбачені абзацом   третім   частини   першої   статті   25  реалізуються  в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків,  врахованих  у розрахунках до Державного бюджету України та  місцевих  бюджетів  на  2001  рік згідно із Законом N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000 ) (  Установити,  що  у  2002  році  положення  і норми, передбачені абзацом третім частини першої  статті 25 реалізуються  в  розмірах і   порядку,   визначених  Кабінетом  Міністрів  України  в  межах видатків,  врахованих  у розрахунках до Державного бюджету України та  місцевих  бюджетів  на 2002 рік згідно із  Законом  N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001 ) (  Установити,  що  у  2004  році  положення  і норми, передбачені абзацом  третім частини першої статті 25 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів  на  2004 рік згідно із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003 )

     (  Дію абзацу четвертого частини першої статті 25 зупинено на 2004  рік згідно із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003 ) (  Дію абзацу четвертого частини першої статті 25 зупинено на 2003 рік  згідно  із Законом N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002 ) ( Дію абзацу  четвертого  частини  першої статті 25 зупинено на 2002 рік згідно  із  Законом  N  2905-III  (  2905-14  )  від  20.12.2001 ) перевірка зошитів - 10-20 відсотків;

(  Установити,  що  у  2001  році  положення  і норми, передбачені абзацом   четвертим   частини  першої  статті  25  реалізуються  в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків,  врахованих  у розрахунках до Державного бюджету України та  місцевих  бюджетів  на  2001  рік згідно із Законом N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000 ) (  Установити,  що  у  2002  році  положення  і норми, передбачені абзацом четвертим частини першої статті 25 реалізуються в розмірах і   порядку,   визначених  Кабінетом  Міністрів  України  в  межах видатків,  врахованих  у розрахунках до Державного бюджету України та  місцевих  бюджетів  на 2002 рік згідно із  Законом  N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001 ) (  Установити,  що  у  2004  році  положення  і норми, передбачені абзацом четвертим частини першої статті 25 реалізуються в розмірах і   порядку,  визначених  Кабінетом  Міністрів  України,  в  межах видатків,  врахованих  у розрахунках до Державного бюджету України та  місцевих  бюджетів  на  2004 рік згідно із  Законом  N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003 )

     (  Дію  абзацу  п'ятого  частини першої статті 25 зупинено на 2004  рік згідно із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003 ) ( Дію абзацу п'ятого частини першої статті 25 зупинено на 2003 рік згідно  із  Законом  N  380-IV  (  380-15 ) від 26.12.2002 ) ( Дію абзацу  п'ятого  частини  першої  статті  25  зупинено на 2002 рік згідно  із  Законом  N  2905-III  (  2905-14  )  від  20.12.2001 ) завідування:

(  Установити,  що  у  2001  році  положення  і норми, передбачені абзацом   п'ятим   частини   першої   статті   25  реалізуються  в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків,  врахованих  у розрахунках до Державного бюджету України та  місцевих  бюджетів  на  2001  рік згідно із Законом N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000 ) (  Установити,  що  у  2002  році  положення  і норми, передбачені абзацом  п'ятим частини першої статті 25 реалізуються  в  розмірах і   порядку,   визначених  Кабінетом  Міністрів  України  в  межах видатків,  врахованих  у розрахунках до Державного бюджету України та  місцевих  бюджетів  на 2002 рік згідно із  Законом  N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001 ) (  Установити,  що  у  2004  році  положення  і норми, передбачені абзацом  п'ятим частини першої статті 25 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів  на  2004 рік згідно із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003 )

     (  Дію  абзацу  шостого  частини першої статті 25 зупинено на 2004  рік згідно із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003 ) ( Дію абзацу шостого частини першої статті 25 зупинено на 2003 рік згідно  із  Законом  N  380-IV  (  380-15 ) від 26.12.2002 ) ( Дію абзацу  шостого  частини  першої  статті  25  зупинено на 2002 рік згідно  із  Законом  N  2905-III  (  2905-14  )  від  20.12.2001 ) майстернями - 15-20 відсотків;

(  Установити,  що  у  2001  році  положення  і норми, передбачені абзацом   шостим   частини   першої   статті   25  реалізуються  в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків,  врахованих  у розрахунках до Державного бюджету України та  місцевих  бюджетів  на  2001  рік згідно із Законом N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000 ) (  Установити,  що  у  2002  році  положення  і норми, передбачені абзацом  шостим частини першої статті 25 реалізуються  в  розмірах і   порядку,   визначених  Кабінетом  Міністрів  України  в  межах видатків,  врахованих  у розрахунках до Державного бюджету України та  місцевих  бюджетів  на 2002 рік згідно із  Законом  N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001 ) (  Установити,  що  у  2004  році  положення  і норми, передбачені абзацом  шостим частини першої статті 25 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів  на  2004 рік згідно із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003 )

     (  Дію  абзацу  сьомого  частини першої статті 25 зупинено на 2004  рік згідно із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003 ) ( Дію абзацу сьомого частини першої статті 25 зупинено на 2003 рік згідно  із  Законом  N  380-IV  (  380-15 ) від 26.12.2002 ) ( Дію абзацу  сьомого  частини  першої  статті  25  зупинено на 2002 рік згідно  із  Законом  N  2905-III  (  2905-14  )  від  20.12.2001 ) навчальними кабінетами - 10-15 відсотків;

(  Установити,  що  у  2001  році  положення  і норми, передбачені абзацом   сьомим   частини   першої   статті   25  реалізуються  в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків,  врахованих  у розрахунках до Державного бюджету України та  місцевих  бюджетів  на  2001  рік згідно із Законом N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000 ) (  Установити,  що  у  2002  році  положення  і норми, передбачені абзацом  сьомим частини першої статті 25 реалізуються  в  розмірах і   порядку,   визначених  Кабінетом  Міністрів  України  в  межах видатків,  врахованих  у розрахунках до Державного бюджету України та  місцевих  бюджетів  на 2002 рік згідно із  Законом  N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001 ) (  Установити,  що  у  2004  році  положення  і норми, передбачені абзацом  сьомим частини першої статті 25 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів  на  2004 рік згідно із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003 )

     (  Дію  абзацу  восьмого частини першої статті 25 зупинено на 2004  рік згідно із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003 ) (  Дію  абзацу  восьмого частини першої статті 25 зупинено на 2003 рік  згідно  із Законом N 380-IV ( 380-15 ) від 26.12.2002 ) ( Дію абзацу  восьмого  частини  першої  статті  25 зупинено на 2002 рік згідно  із  Законом  N  2905-III  (  2905-14  )  від  20.12.2001 ) навчально-дослідними ділянками - 10-15 відсотків.

(  Установити,  що  у  2001  році  положення  і норми, передбачені абзацом   восьмим   частини   першої   статті  25  реалізуються  в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків,  врахованих  у розрахунках до Державного бюджету України та  місцевих  бюджетів  на  2001  рік згідно із Законом N 2120-III ( 2120-14 ) від 07.12.2000 ) (  Установити,  що  у  2002  році  положення  і норми, передбачені абзацом восьмим частини першої статті 25 реалізуються  в  розмірах і   порядку,   визначених  Кабінетом  Міністрів  України  в  межах видатків,  врахованих  у розрахунках до Державного бюджету України та  місцевих  бюджетів  на 2002 рік згідно із  Законом  N 2905-III ( 2905-14 ) від 20.12.2001 ) (  Установити,  що  у  2004  році  положення  і норми, передбачені абзацом восьмим частини першої статті 25 реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів  на  2004 рік згідно із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003 ) ( ДЖЕРЕЛО документа - zakon1.rada.gov.ua )

 

 

     Розміри та   порядок   встановлення   доплат   за  інші  види педагогічної діяльності визначаються Кабінетом Міністрів України.

     Педагогічне навантаження    вихователя     загальноосвітнього навчального     закладу    становить    30    годин,    вихователя загальноосвітньої спеціальної школи (школи-інтернату) -  25  годин на тиждень, що становить тарифну ставку.

     Розміри тарифних   ставок   інших   педагогічних  працівників загальноосвітніх  навчальних  закладів  встановлюються   Кабінетом Міністрів України.

     Розподіл педагогічного   навантаження   у  загальноосвітньому навчальному закладі здійснюється його керівником і  затверджується відповідним органом управління освітою.

     2. Педагогічне    навантаження   вчителя   загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування,  типу  і  форми власності  обсягом  менше  тарифної ставки,  передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється тільки за його згодою.

     Перерозподіл педагогічного навантаження протягом  навчального року   допускається   у  разі  зміни  кількості  годин  з  окремих предметів,  що передбачається робочим навчальним  планом,  або  за письмовою    згодою   педагогічного   працівника   з   додержанням законодавства України про працю.

 

     Стаття 26. Трудові відносини в системі загальної середньої                 освіти

 

     1. Трудові  відносини  в  системі  загальної середньої освіти регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про освіту" (  1060-12  ),  цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

     2. Призначення на посаду та  звільнення  з  посади  керівника державного  та комунального загальноосвітнього навчального закладу здійснює відповідний  орган  управління  освітою.  Призначення  на посаду  та  звільнення  з  посади  заступників  керівника та інших педагогічних    працівників     державного     та     комунального загально-освітнього  навчального  закладу здійснюється відповідним органом    управління    освітою     за     поданням     керівника загальноосвітнього  навчального закладу.  Призначення на посаду та звільнення з посади інших працівників державного  та  комунального загальноосвітнього  навчального  закладу  здійснює  його керівник. Призначення  на  посаду  та  звільнення  з  посади   керівника   і заступників  керівника  приватного  загальноосвітнього навчального закладу здійснює його власник за погодженням з відповідним органом управління  освітою.  Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших  працівників  приватного  загальноосвітнього навчального закладу здійснює його власник.

     3. Відволікання   педагогічних   працівників   від  виконання професійних   обов'язків   на  виконання  робіт,  не  передбачених трудовим   договором,   без   згоди  педагогічного  працівника  не допускається.   Відмова  педагогічного  працівника  від  виконання робіт,  не передбачених трудовим договором, не може бути підставою для   його   звільнення  з  посади,  крім  випадків,  встановлених законодавством.

     4. Педагогічному  працівнику  -  призовнику,  який  має  вищу педагогічну    освіту   і   основним   місцем   роботи   якого   є загальноосвітній  навчальний  заклад,  надається  відстрочка   від призову на строкову військову службу на весь період його роботи за спеціальністю.

     Стаття 27. Атестація педагогічних працівників

 

     1. Атестація   педагогічних   працівників    загальноосвітніх навчальних  закладів  незалежно від підпорядкування,  типів і форм власності є обов'язковою і здійснюється,  як правило,  один раз на п'ять   років  відповідно  до  Типового  положення  про  атестацію педагогічних працівників ( z0176-93 ), затвердженого Міністерством освіти України.

     2. За   результатами   атестації   педагогічних   працівників загальноосвітніх навчальних  закладів  визначається  відповідність педагогічного    працівника    займаній    посаді,    присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст  першої категорії і спеціаліст вищої категорії) та може бути    присвоєно    педагогічне    звання    (старший    учитель, учитель-методист,                             вихователь-методист, педагог-організатор-методист тощо).  Положення про  кваліфікаційні категорії   та  педагогічні  звання  затверджуються  Міністерством освіти України.

 

     Стаття 28. Права та обов'язки педагогічних працівників                 системи загальної середньої освіти

 

     Права та обов'язки педагогічних працівників системи загальної середньої освіти визначаються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про освіту",  Кодексом законів про працю  України ( 322-08 ), цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

 

     Стаття 29. Права та обов'язки батьків або осіб, які їх                 замінюють

 

     1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

     вибирати навчальні    заклади    та    форми   навчання   для неповнолітніх дітей;

     приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності загальноосвітнього навчального закладу;

     обирати і    бути    обраними    до    органів   громадського самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів;

     звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання дітей;

     захищати законні інтереси дітей.

     2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

     забезпечувати умови  для  здобуття  дитиною  повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

     постійно дбати про фізичне здоров'я,  психічний  стан  дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

     поважати гідність дитини,  виховувати працелюбність,  почуття доброти,  милосердя,  шанобливе ставлення  до  сім'ї,  старших  за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

     виховувати повагу  до  національних,  історичних,  культурних цінностей   Українського    народу,    дбайливе    ставлення    до історико-культурного    надбання   та   навколишнього   природного середовища, любов до України.

     3. У разі,  якщо батьки або особи, які їх замінюють, всупереч висновку  відповідної  психолого-медико-педагогічної  консультації відмовляються  направляти  дитину   до   відповідної   спеціальної загальноосвітньої   школи   (школи-інтернату),   навчання   дитини проводиться за індивідуальною формою. 

 

     Розділ V. ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

     Стаття 30.  Поняття Державного стандарту загальної середньої                  освіти

 

     1. Державний  стандарт  загальної середньої освіти - зведення норм і положень,  що визначають  державні  вимоги  до  освіченості учнів  і  випускників  шкіл на рівні початкової,  базової і повної загальної середньої освіти та гарантії держави у її досягненні.

     2. Додержання вимог Державного стандарту загальної  середньої освіти є обов'язковим для загальноосвітніх навчальних закладів,  а також  професійно-технічних  та  вищих  навчальних  закладів  I-II рівнів  акредитації  незалежно  від підпорядкування,  типів і форм власності.

 

     Стаття 31.  Розроблення та затвердження Державного стандарту                  загальної середньої освіти

 

     1. Державний     стандарт    загальної    середньої    освіти розробляється Міністерством освіти України  разом  з  Національною академією  наук  України  та  Академією педагогічних наук України. Державний  стандарт  загальної  середньої  освіти  (  24-2004-п  ) затверджується  Кабінетом  Міністрів  України  і переглядається не рідше одного разу на 10 років.

     Зміна змісту  і   обсягу   Державного   стандарту   загальної середньої освіти іншими органами виконавчої влади не допускається.

     2. Навчально-методичне   забезпечення  реалізації  Державного стандарту загальної середньої  освіти  здійснюється  Міністерством освіти України.

 

     Стаття 32. Структура Державного стандарту загальної середньої                 освіти

 

     Структуру Державного  стандарту  загальної  середньої  освіти складають:

     Базовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів;

     загальна характеристика інваріантної та варіативної складових змісту загальної середньої освіти;

     державні вимоги до рівня загальноосвітньої  підготовки  учнів (вихованців).

 

     Стаття 33. Додержання Державного стандарту загальної                 середньої освіти

 

     Обов'язком загальноосвітнього   навчального   закладу    щодо додержання Державного стандарту загальної середньої освіти є:

     виконання інваріантної  складової  змісту загальної середньої освіти;

     визначення предметної  спрямованості  варіативної   складової змісту  загальної  середньої  освіти,  її змістовного наповнення і форм реалізації на кожному ступені загальної середньої  освіти  за погодженням з відповідними органами управління освітою;

     вибір і  використання  освітніх  програм,  навчальних курсів, посібників до варіативної  складової  змісту  загальної  середньої освіти у порядку, встановленому Міністерством освіти України.

 

 

 

     Стаття 34. Атестація та оцінювання знань учнів (вихованців)

 

     1. Контроль   за   відповідністю   освітнього   рівня   учнів (вихованців),  які закінчили загальноосвітній навчальний заклад I, II   і   III  ступенів,  вимогам  Державного  стандарту  загальної середньої освіти  здійснюється  шляхом  їх  державної  підсумкової атестації. Зміст, форми і порядок проведення державної підсумкової атестації  визначаються  і  затверджуються  Міністерством   освіти України.

     2. Поточне  та  підсумкове оцінювання знань учнів та вибір їх форм,  змісту  та  способу  здійснює  загальноосвітній  навчальний заклад.

     3. Переведення   учнів   (вихованців)   до  наступного  класу загальноосвітнього навчального  закладу  здійснюється  у  порядку, встановленому Міністерством освіти України.

     4. Переведення      учнів      (вихованців)     до     іншого загальноосвітнього навчального закладу здійснюється  за  наявності особових  справ  учнів  (вихованців)  встановленого  Міністерством освіти України зразка.

     5. Випускникам загальноосвітніх навчальних закладів II і  III ступенів   видається   відповідний  документ  про  освіту.  Зразки документів  про  загальну  середню   освіту   затверджує   Кабінет Міністрів  України.  Виготовлення  документів про загальну середню освіту здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. (  Установити,  що  у  2004  році  положення  і норми, передбачені частиною  п'ятою  статті  34  реалізуються  в  розмірах і порядку, визначених   Кабінетом   Міністрів   України,  в  межах  видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів  на  2004 рік згідно із Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003 )

 

     Розділ VI. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

     Стаття 35. Органи управління системою загальної середньої                 освіти

 

     Управління системою  загальної  середньої освіти здійснюється Міністерством  освіти  України,   іншими   центральними   органами виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади, зазначені у частині другій  статті  9  цього  Закону,  Міністерством  освіти Автономної   Республіки  Крим,  відповідними  органами  управління освіти обласних,  Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій,  а також органами місцевого самоврядування.

 

     Стаття 36.  Основні завдання органів управління системою                  загальної середньої освіти

 

     Основними завданнями  органів  управління  системою загальної середньої освіти є:

     створення умов  для  здобуття  громадянами  повної  загальної середньої освіти;

     прогнозування розвитку  загальної  середньої  освіти,  мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до освітніх потреб громадян;

     атестація навчальних  закладів  системи  загальної  середньої освіти,  оприлюднення результатів атестації через  засоби  масової інформації;

     ліцензування загальноосвітніх навчальних закладів, заснованих на приватній формі власності;

     контроль за  додержанням   Державного   стандарту   загальної середньої  освіти,  навчально-методичне  керівництво  та  державне інспектування загальноосвітніх навчальних закладів  незалежно  від підпорядкування, типів і форм власності;

     забезпечення соціального захисту,  охорони життя, здоров'я та захисту прав педагогічних працівників,  психологів, бібліотекарів, інших   спеціалістів,  які  беруть  участь  у  навчально-виховному процесі, учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів;

     сприяння розвитку    самоврядування    у     загальноосвітніх навчальних закладах;

     комплектування системи     загальної     середньої     освіти педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами.

 

     Стаття 37.  Повноваження органів виконавчої влади та органів                  місцевого самоврядування в системі загальної середньої освіти

 

     1. Спеціально уповноваженим  центральним  органом  виконавчої влади  в  галузі  загальної середньої освіти є Міністерство освіти України.

     Міністерство освіти України:

     реалізовує державну  політику  в  сфері  загальної  середньої освіти;

     здійснює в   межах   своїх   повноважень   нормативно-правове регулювання відносин у системі загальної середньої освіти;

     розробляє та подає на затвердження Кабінету Міністрів України нормативи   матеріально-технічного   та  фінансового  забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів згідно з Державним стандартом загальної середньої освіти;

     визначає перспективи  розвитку  системи  загальної  середньої освіти;

     розробляє, впроваджує  і  контролює   додержання   Державного стандарту загальної середньої освіти;

     контролює діяльність органів управління освітою та навчальних закладів системи загальної середньої освіти;

     організовує нормативне,   програмне,   науково-методичне   та інформаційне забезпечення системи загальної середньої освіти;

     визначає порядок     атестації    педагогічних    працівників загальноосвітніх навчальних закладів;

     організовує підготовку     та     підвищення     кваліфікації педагогічних працівників,  в тому числі керівних кадрів, у системі загальної середньої освіти;

     приймає рішення щодо організації  інноваційної  діяльності  в системі  загальної  середньої  освіти,  координує  та контролює її проведення;

     забезпечує підготовку  і  видання  підручників,   посібників, методичної  літератури  для  загальноосвітніх навчальних закладів, схвалює  їх  видання,  організовує  замовлення  через   відповідні місцеві органи управління освітою;

     затверджує типові   переліки   обов'язкового  навчального  та іншого     обладнання     (в     тому     числі     корекційного), навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, художньої та іншої літератури;

     забезпечує соціальний  захист,  охорону  життя,  здоров'я  та захист  прав  педагогічних працівників,  спеціалістів,  які беруть участь   у   навчально-виховному   процесі,   учнів   (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів;

     заохочує педагогічних працівників;

     організовує забезпечення       педагогічних       працівників підручниками, посібниками та методичною літературою;

     здійснює міжнародне    співробітництво    у     встановленому законодавством порядку.

     Акти Міністерства  освіти  України,  прийняті  у  межах  його повноважень,  є  обов'язковими  для  інших   центральних   органів виконавчої  влади,  яким  підпорядковані загальноосвітні навчальні заклади,  Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, місцевих органів  виконавчої  влади  та  органів  місцевого самоврядування, підпорядкованих їм органів  управління  освітою,  загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від типів і форм власності.

     Міністерство освіти    України,    інші   центральні   органи виконавчої влади,  яким підпорядковані  загальноосвітні  навчальні заклади,   здійснюють   інші  повноваження,  передбачені  законами України та положеннями про них.

     2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим,  місцеві органи виконавчої  влади  та  органи  місцевого  самоврядування  в галузі загальної середньої освіти в межах їх компетенції:

     забезпечують реалізацію державної політики у сфері  загальної середньої освіти на відповідній території;

     контролюють додержання     вимог     законів     та     інших нормативно-правових актів у галузі освіти,  обов'язкове  виконання Державного  стандарту загальної середньої освіти всіма навчальними закладами системи загальної середньої освіти,  розташованими на їх території;

     беруть участь   у   розробленні   та  реалізації  варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

     створюють умови для одержання  громадянами  повної  загальної середньої освіти;

     у разі  ліквідації  в  установленому  законодавством  порядку загальноосвітнього навчального закладу, заснованого на комунальній формі   власності,   вживають   заходів   щодо  влаштування  учнів (вихованців) до інших загальноосвітніх навчальних закладів;

     організовують нормативне,       програмне,       матеріальне, науково-методичне    забезпечення,    перепідготовку,   підвищення кваліфікації, атестацію педагогічних працівників;

     здійснюють добір,  призначення  на  посаду  та  звільнення  з посади  педагогічних  працівників,  у  тому числі керівних кадрів, державних і комунальних загальноосвітніх навчальних закладів;

     забезпечують педагогічних      працівників      підручниками, посібниками, методичною літературою;

     проводять атестацію  навчальних  закладів  системи  загальної середньої освіти,  розташованих  на  їх  територіях,  оприлюднюють результати атестації;

     сприяють проведенню   інноваційної   діяльності   в   системі загальної середньої освіти;

     забезпечують соціальний  захист   педагогічних   працівників, спеціалістів,  які  беруть  участь  в навчально-виховному процесі, учнів (вихованців);

     здійснюють інші  повноваження   відповідно   до   Конституції України (  254к/96-ВР  ),  Конституції  Автономної Республіки Крим (  350-14  ), законів  України  "Про  місцеве   самоврядування   в Україні" (  280/97-ВР ),  "Про освіту" ( 1060-12 ) та положень про них.

 

 

     Стаття 38.  Повноваження загальноосвітнього навчального                  закладу

 

     Загальноосвітній навчальний заклад:

     реалізує положення  Конституції України,  Закону України "Про освіту",  цього Закону,  інших нормативно-правових актів у  галузі освіти;

     задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті повної загальної середньої освіти;

     забезпечує єдність навчання і виховання;

     розробляє та реалізує варіативну  складову  змісту  загальної середньої освіти;

     створює науково-методичну  і  матеріально-технічну  бази  для організації та здійснення навчально-виховного процесу;

     забезпечує відповідність  рівня  загальної  середньої  освіти Державному стандарту загальної середньої освіти;

     охороняє життя і здоров'я учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників загальноосвітнього навчального закладу;

     формує в учнів (вихованців) засади здорового  способу  життя, гігієнічні навички;

     забезпечує добір  і  розстановку  кадрів  (крім  педагогічних працівників   державного   і    комунального    загальноосвітнього навчального закладу);

     встановлює відповідно  до законодавства України прямі зв'язки з   навчальними   закладами   зарубіжних    країн,    міжнародними організаціями тощо;

     додержується фінансової          дисципліни,         зберігає матеріально-технічну базу;

     видає документи про освіту встановленого зразка;

     здійснює інші    повноваження    відповідно    до     статуту загальноосвітнього навчального закладу.

 

     Стаття 39.  Управління та громадське самоврядування                  загальноосвітнього навчального закладу

 

     1. Керівництво загальноосвітнім навчальним закладом  здійснює директор.

     Колегіальним органом  управління  загальноосвітнім навчальним закладом  є  педагогічна  рада,  повноваження  якої   визначаються Положенням про загальноосвітні навчальні заклади.

     2. Органом   громадського  самоврядування  загальноосвітнього навчального  закладу  є  загальні  збори  (конференція)  колективу загальноосвітнього навчального закладу.

     3. У     загальноосвітніх    навчальних    закладах    можуть функціонувати  методичні  об'єднання,   що   охоплюють   учасників навчально-виховного  процесу  та спеціалістів певного професійного спрямування.

 

     Стаття 40.  Державний контроль за діяльністю загальноосвітніх                  навчальних закладів

 

     1. Державний    контроль   за   діяльністю   загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від підпорядкування,  типів  і  форм власності  здійснюється  з  метою  забезпечення  реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

     2. Державний   контроль   за   діяльністю    загальноосвітніх навчальних   закладів  усіх  типів  і  форм  власності  здійснюють Міністерство освіти України,  інші  центральні  органи  виконавчої влади,  яким  підпорядковані  загальноосвітні  навчальні  заклади, Державна  інспекція  закладів  освіти  при   Міністерстві   освіти України,  Міністерство освіти Автономної Республіки Крим,  місцеві органи виконавчої  влади  та  органи  місцевого  самоврядування  і підпорядковані їм органи управління освітою.

     3. Основною   формою   державного   контролю   за  діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності є державна  атестація закладу,  яка проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти України. Результати державної атестації оприлюднюються.

     Позачергова атестація   проводиться,   як  виняток,  лише  за рішенням  Міністерства   освіти   України   за   поданням   органу громадського самоврядування загальноосвітнього навчального закладу або відповідного органу управління освітою.

 

     Розділ VII. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНОЇ                          СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

     Стаття 41.  Завдання науково-методичного забезпечення системи                  загальної середньої освіти

 

     Завданнями науково-методичного забезпечення системи загальної середньої освіти є:

     координація діяльності інститутів післядипломної педагогічної освіти,  методичних кабінетів та методичних об'єднань педагогічних працівників;

     розроблення і       видання        навчальних        програм, навчально-методичних та навчально-наочних посібників;

     організація підготовки,    перепідготовки    та    підвищення кваліфікації  педагогічних  працівників,  у  тому  числі  керівних кадрів, системи загальної середньої освіти;

     вивчення рівня знань,  умінь і навичок учнів загальноосвітніх навчальних закладів, вироблення відповідних рекомендацій;

     організація співпраці з  вищими  навчальними  закладами  всіх рівнів      акредитації      для      підвищення      ефективності навчально-методичного забезпечення;

     висвітлення в   засобах    масової    інформації    досягнень педагогічної науки та педагогічного досвіду.

 

     Стаття 42.  Здійснення науково-методичного забезпечення                  системи загальної середньої освіти

 

     Науково-методичне забезпечення  системи  загальної  середньої освіти здійснюють Міністерство освіти України, підпорядковані йому науково-методичні установи та  вищі  навчальні  заклади,  а  також Центральний  інститут  післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України,  Кримський  республіканський,  обласні, Київський   і  Севастопольський  міські  інститути  післядипломної педагогічної  освіти,   районні   (міські)   методичні   кабінети, науково-дослідні  установи  Академії  педагогічних наук України та Національної академії наук України.

 

 

 

 

 

 

     Розділ VIII.  ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ,                    МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 

     Стаття 43. Фінансово-господарська діяльність                 загальноосвітніх навчальних закладів

 

     1. Фінансово-господарська     діяльність     загальноосвітніх навчальних  закладів  здійснюється  відповідно  до  цього  Закону, законів України   "Про   освіту"   (   1060-12   ),  "Про  місцеве самоврядування в  Україні"  (  280/97-ВР  ),  Бюджетного   кодексу України ( 2542-14 ) та інших нормативно-правових актів.

     2. Утримання    та    розвиток   матеріально-технічної   бази загальноосвітніх  навчальних  закладів  фінансуються  за   рахунок коштів засновників (власників) цих закладів.

{  Стаття  43  із  змінами,  внесеними  згідно із Законом N 107-VI (  107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з  Рішенням  Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008; в редакції Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }

 

     Стаття 44.  Матеріально-технічна база загальноосвітніх                  навчальних закладів

 

     1. Матеріально-технічна   база   загальноосвітніх  навчальних закладів включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні   засоби,  службове  житло  та  інші  цінності.  Майно загальноосвітніх  навчальних  закладів  належить  їм  на   правах, визначених законодавством України.

     2. Вимоги   до  матеріально-технічної  бази  загальноосвітніх навчальних  закладів  визначаються  відповідними  будівельними   і санітарно-гігієнічними  нормами  і  правилами,  а  також  типовими переліками обов'язкового навчального та іншого обладнання (в  тому числі  корекційного),  навчально-методичних  та  навчально-наочних посібників, підручників, художньої та іншої літератури.

 

     Стаття 45.  Штатні розписи загальноосвітніх навчальних                  закладів

 

     1. Штатні  розписи  державних  і комунальних загальноосвітніх навчальних  закладів  незалежно  від   підпорядкування   і   типів встановлюються  відповідним органом управління освітою на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх  навчальних  закладів, затверджених Міністерством освіти України.

     2. Штатні   розписи   приватних  загальноосвітніх  навчальних закладів встановлюються засновником (власником).

 

     Розділ IX. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

     Стаття 46.  Міжнародне співробітництво у системі загальної                  середньої освіти

 

     Органи управління  системою   загальної   середньої   освіти, установи  і  навчальні  заклади системи загальної середньої освіти мають право  укладати  угоди  про  співробітництво,  встановлювати прямі   зв'язки  з  органами  управління  освітою  та  навчальними закладами зарубіжних країн,  міжнародними організаціями, фондами у встановленому законодавством порядку.

     Держава сприяє   міжнародному   співробітництву   у   системі загальної середньої освіти. 

     Розділ X. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

     Стаття 47.  Відповідальність за порушення законодавства про                  загальну середню освіту

 

     1. Посадові    особи   і   громадяни,   винні   у   порушенні законодавства про загальну середню освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому законами України.

     2. Шкода,  заподіяна  учнями (вихованцями) загальноосвітньому навчальному закладу,  відшкодовується відповідно до  законодавства України.

     3. Злісне  ухилення  батьків  від  виконання  обов'язків щодо здобуття  їх  неповнолітніми  дітьми  повної  загальної  середньої освіти може бути підставою для позбавлення їх батьківських прав. 

    

     Розділ XI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

     Стаття 48. Набрання чинності цим Законом

 

     1. Закон  України  "Про  загальну  середню  освіту"   набирає чинності з дня його опублікування, крім:

     частини першої  статті  12 щодо терміну навчання для здобуття повної загальної середньої освіти  у  загальноосвітніх  навчальних закладах  I-III  ступенів,  яка  набирає чинності з 1 вересня 2001 року і поширюється на учнів, які почнуть навчатися в першому класі 2001 року і в наступні роки;

     частини першої   статті   14   щодо   наповнюваності   класів загальноосвітніх навчальних закладів учнями,  яка набирає чинності з 1 вересня 1999 року і поширюється на класи,  що будуть створені, починаючи з 1 вересня 1999 року;

     частини другої статті 15 щодо навчального навантаження учнів, абзаців   першого   -  восьмого  частини  першої  статті  25  щодо педагогічного  навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу,  частини  другої  статті  43  щодо  виплати  педагогічним працівникам,  спеціалістам та обслуговуючому персоналу державних і комунальних  загальноосвітніх  навчальних  закладів  незалежно від підпорядкування   і   типів  заробітної  плати  та  інших  виплат, передбачених  статтею  57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), які набирають чинності з 1 вересня 2001 року;

     частини п'ятої   статті   16   щодо   тривалості   уроків   у загальноосвітніх навчальних   закладах,  яка  набирає  чинності  з 1 вересня 1999 року.

     Частина перша  статті  24  щодо  обов'язковості   відповідної педагогічної  освіти  для  педагогічного працівника поширюється на осіб, які будуть призначатися на посади педагогічних працівників у навчальних  закладах  системи  загальної  середньої освіти,  з дня набрання чинності цим Законом.

     2. До приведення законів України,  інших  нормативно-правових актів  у  відповідність  із  цим  Законом  вони  застосовуються  в частині, що не суперечить цьому Закону.

     3. Кабінету Міністрів України протягом року з  дня  прийняття цього Закону:

     підготувати та  подати  на  розгляд  Верховної  Ради  України пропозиції про внесення змін до законів України,  що випливають  з цього Закону;

     привести свої  нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

     забезпечити прийняття   відповідно   до   своєї   компетенції нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону;

     забезпечити перегляд   і   скасування  центральними  органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

     4. Друге речення частини першої статті 17 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову  службу"  (  2232-12  ) (Відомості Верховної  Ради  України,  1992  р.,  N  27,  ст.  385; 1993  р.,  N 49, ст. 457; 1997 р., N 29, ст. 193) викласти в такій редакції:

     "Така відстрочка  надається  також призовникам - педагогічним працівникам з вищою педагогічною освітою,  основним місцем  роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади, на весь період їх роботи за спеціальністю".

 

 Президент України                                  Л.КУЧМА

 

 м. Київ, 13 травня 1999 року           N 651-XIV

ДЖEРEЛО тексту - http://zakon1.rada.gov.ua

 

Публiкацiї документа: Голос України вiд 23.06.1999

Офіційний вісник України вiд 25.06.1999 - 1999 р., № 23, стор. 4, код акту 7877/1999

 

Відомості Верховної Ради України вiд 16.07.1999 - 1999 р., № 28, стаття 230